VTIs utredning visar att många körkortsindragningar är orättvisa och felaktiga

Publicerat 2022-11-01

Tiotusentals patienter kan ha fått sina körkort indragna trots att de kör bil lika bra som normalbilisten.

– Äntligen kan man vetenskapligt fastställa att tusentals körkortsindragningar på grund av minskat synfält i en mängd fall varit orättvisa och felaktiga. Det säger överläkaren och ordföranden i Svenska Glaukomförbundet, Sven-Olov Edvinsson i en kommentar till den utredning som Statens Väg och trafikforsk-ningsinstitut (VTI) idag överlämnat till Infrastrukturdepartementet. Se länk till VTIs pressmeddelande nedan.

–  VTI har gjort ett mycket bra arbete med att påvisa att de nuvarande grunderna för detta sätt att återkalla körkort i Sverige är minst sagt tveksamma. Utredningen är saklig och väldokumenterad och förordar ett system som liknar det som gäller i andra EU-länder.

– Vi hoppas att regeringen nu skyndsamt arbetar fram nya riktlinjer för en mer rättvisande process. Särskilt som även EU just nu förbereder en översyn av det körkortsdirektiv som är ursprunget till den svenska versionen, säger Sven-Olov Edvinsson.

Idag kan en person med glaukom, diabetes eller sena effekter av stroke, ha normal syn men ändå få sitt körkort indraget om denne inte klarar av ett datoriserat statiskt synfältstest som görs av ögonläkare. Testet är egentligen ett diagnosinstrument för att upptäcka förändringar i det perifera seendet, men läkaren är tvingad att anmäla patienten till Transportstyrelsen om denne inte uppfyller myndighetens stränga krav på synfältet. Körkortet dras då automatiskt in och möjligheten att överklaga är i praktiken obefintlig. Trots att det inte finns några vetenskapliga bevis för att personer med synfältsförändringar automatiskt är sämre bilförare. 

Synfältskravet finns i ett EU-direktiv från 2010 men i andra länder kompletteras det med ett körprov vilket helt kan ändra bedömningen. Ett sådant tillåts inte i Sverige av Transport-styrelsen trots att en försöksverksamhet för några år sedan visade att en majoritet av de som fått sina körkort indragna på grund av synfältsdefekter fick dessa tillbaka. Det kan röra sig om så många som 10 000-15 000 personer som på detta sätt fått sina körkort indragna utan möjlighet att få bevisa att de faktiskt har fullgod förmåga att köra bil.

Även Svenska Glaukomsällskapets medlemmar, som är en sammanslutning av svenska ögonläkare, är starkt kritiska mot de nuvarande föreskrifterna och menar att de är i stort behov av revidering. De undersökningar som används för att testa synfunktionen är framtagna för helt andra syften än körkortsprövning och det finns ingen vetenskaplig evidens för att små synfältsdefekter påverkar en persons förmåga att säkert framföra
ett fordon i trafiken. Det skrev sällskapets ordförande professor Christina Lindén till Transportstyrelsen redan 2019.

– Det gömmer sig ett stort antal personliga tragedier bakom dessa körkortsindragningar som skett schablonmässigt och därför är det glädjande att det nu finns ett bra underlag för att rätta till det förhållandet, säger Sven-Olov Edvinsson som hoppas att Transportstyrelsen kan arbeta snabbt med saken.   

 – Varje månad är det minst ytterligare ett stort antal personer som blir av med sina körkort trots att de kan köra bil på ett trafiksäkert sätt. Detta är oacceptabelt.

– Vi är medvetna om problemet och det är bara att beklaga, sade överläkare Witold Pisarek på Transportstyrelsen i en intervju redan i juni 2021.

– Tyvärr är vi tvungna att använda det regelverk som finns säger han och håller med VTI om att det bästa vore att göra ett körtest i trafiken, vilket lagen idag sätter stopp för om du saknar körkort eller körkortstillstånd. 

________________________________________________

För ytterligare information:
Överläkare Sven-Olov Edvinsson
Ordförande Svenska Glaukomförbundet
E-post: ordf@glaukomforbundet.se
Tel: 070-602 66 34

Länk till VTIs pressmeddelande:

https://via.tt.se/pressmeddelande/korformaga-vid-synfaltsbortfall—utredningsforslag-med-flera-potentiella-vinster?publisherId=3236009&releaseId=3333954&lang=sv

På sidan med pressmeddelande klicka på den nedre av två länkar (före rubriken Nyckelord). På den nya sidan – klicka på länken fulltext överst i högra kolumnen (ett PDF-dokument).

Glaukomförbundets pressmeddelande som PDF: https://glaukomforbundet.se/wp-content/uploads/2022/11/Pressmeddelande-Svenska-Glaukomförbundet_221101.pdf