Fakta om Glaukom

Vad är glaukom?

 

Glaukom är en sjukdom som drabbar ögats synnerv. Vid glaukom kan bortfall uppstå på olika ställen i synfältet vilket kan upplevas på olika sätt. Man brukar beskriva det som att synen försvinner fläckvis. Vid glaukom är ofta trycket i ögat förhöjt men glaukom uppträder även vid normalt eller lågt ögontryck. Glaukom finns i två former:

Kroniskt glaukom

Det här är den vanligaste formen. Den kallas också öppenvinkelglaukom och utvecklas långsamt. Det kammarvatten som produceras och som gör att ögat ”håller formen” filtreras inte ut i samma takt som det produceras. Då stiger ögontrycket.

Man kan få sjukdomen i det ena eller i båda ögonen. Om bara det ena ögat är drabbat kompenserar det friska ögat för synbortfall i det andra. Därför upplever man ingen försämring av sitt seende. Det kan ta flera år innan man märker av besvären.

Exempel på synfältsbortfall som visar hur den som fått glaukom uppfattar omgivningen

Akut glaukom

Den här formen – som även kallas akut trångvinkelglaukom – är inte lika vanlig som kroniskt glaukom. Den uppträder plötsligt och ger stark smärta. Smärtan beror på att det blir totalstopp i kammarvattenflödet, vilket gör att trycket i ögat blir mycket högt. Den akuta formen kräver omedelbar läkarvård och snabb behandling. Eftersom sjukdomen uppträder så påtagligt kan skador i viss mån undvikas.

Hur många är drabbade?

Uppskattningsvis har cirka 300 000 svenskar glaukom. Studier visar dock att hälften av dessa – 150 000 personer – har sjukdomen utan att veta om det. I en ny undersökning genomförd bland svenska optiker fann man att hela 20 procent av dem som gjorde ögonundersökning hade ärftligt anlag för att utveckla glaukom (glaukomhereditet) – utan att känna till det.

Glaukom är vanligast i högre åldrar. Ungefär 5-6 procent i åldern 65–75 år har glaukom.

Vem drabbas?

Vem som helst kan få glaukom, men ärftlighet har en viss inverkan. Har man en förälder eller ett syskon med glaukom är risken något större att drabbas. Om det däremot bara är en avlägsen släkting som har glaukom är risken att man drabbas själv inte större än för andra.

Tidig upptäckt viktig

I början av sjukdomen har man inga symtom alls. När man börjar märka av sitt glaukom har synen ofta påverkats rejält. Man kan ha missat att se saker runtomkring sig. Kanske är det svårt att följa bilden när man tittar på teve, eller att se allt när man är ute och promenerar. Man kan aldrig få tillbaka den syn som man har förlorat. Därför är tidig upptäckt mycket viktig.

Det går bra att prata med sin husläkare eller optiker om sina funderingar. En optiker kan misstänka att man har glaukom om man vid en synundersökning inte kan få fram förväntad synskärpa med glasögon eller om denne uppmäter förhöjt ögontryck. Precis som husläkare har optikern möjlighet att skriva remiss till ögonläkare.

Man kan också ta kontakt med sin närmaste ögonklinik eller en privatpraktiserande ögonläkare. Det är alltid en ögonläkare som sköter utredning, ställer diagnos och sätter in eventuell behandling.

Undersökningen är smärtfri. Trycket i ögat mäts med hjälp av en tryckmätare. Synfältet och ögonbotten kontrolleras för att se om synnerven har skadats.

Vad finns det för behandling?

Behandlingen vid glaukom syftar till att sänka trycket i ögat och på så sätt fördröja och förhindra att synnervsskador utvecklas.

Trycksänkande ögondroppar

Vanligaste behandlingen är ögondroppar som sänker ögontrycket. De kan delas in i två övergripande grupper utifrån verkningsmekanism: Ögondroppar som gör att produktionen av kammarvattnet minskar, samt ögondroppar som gör att utflödet av kammarvätskan ökar. För att få ytterligare trycksänkande effekt kan man kombinera olika preparat .

Operation

Operation görs exempelvis när den önskade trycksänkande effekten med ögondroppar inte är tillräcklig, när man har svårt att ta sina droppar eller om man får biverkningar som gör att man inte kan ta sina droppar. Operationen görs vanligen under lokalbedövning. Målet är att få kammarvattnet att lämna ögat lättare och sänka ögontrycket.

Laser

Genom laserbehandling kan man öka avflödet av kammarvatten och därmed minska ögontrycket. Man försöker helt enkelt att få kammarvätskan att passera ut lättare. Laserbehandling utförs vid ett mottagningsbesök.

Det är viktigt att personer med glaukom följer ordinerad behandling och regelbundet undersöker sitt ögontryck. De bör också vara vaksamma på synförändringar.

Om Svenska Glaukomförbundet – SGF

Svenska Glaukomförbundet, SGF, har funnits sedan 1999. SGF är en patientorganisation för personer med glaukom och deras anhöriga. Vi stöder forskningen inom glaukom och verkar för att öka myndigheters och allmänhetens kunskap om glaukom. Fyra gånger om året ger vi ut medlemstidningen Ögontrycket. Det finns idag 16 regionala föreningar runt om i landet: Dalarna norra, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Småland, Stockholm, Syd, Sörmland, Uppland, Värmland, Väst, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Kontakta SGF

Intresserade kan ta kontakt med sin närmaste glaukomförening eller med Svenska Glaukomförbundet för mer information. Tel 070-291 56 66 eller e-post: info@glaukomforbundet.se

Publicerat 2022-03-01