Svenska Glaukomförbundet är en ideell, fristående och opolitisk organisation med syfte att:

• öka patienters kunskap om och ansvar för sin sjukdom, behandlingsmetoder och medicinering

• öka sjukvårdspersonalens insikt om och intresse för patienters och anhörigas informationsbehov

• verka för hög kvalitet och ökad forskning inom glaukomsjukvården

• verka för informationsutbyte med myndigheter, organisationer och intressenter inom och utom landet

• informera allmänheten och massmedia om förbundets och glaukomföreningarnas syfte och verksamhet

• verka för bildande av glaukomföreningar för att möjliggöra aktivitetsinsatser

• verka för samarbete mellan glaukomföreningarna.

Glaukomförbundet ger ut en tidningen Ögontrycket fyra gånger per år, se rubriken Ögontrycket.

Under mars månad varje år genomförs Världsglaukomveckan. Glaukom, som tidigare kallades grön starr, är den näst vanligaste orsaken till blindhet och drabbar runt 70 miljoner människor världen över. Syftet med veckan är att uppmärksamma glaukom, dess riskfaktorer och betydelsen av tidig diagnos för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Svenska Glaukomförbundet och dess föreningar genomför under veckan en mängd aktiviteter runtom i landet.

Kommande aktiviteter:

Förbundsstyrelsens nästa möte är den 31 augusti i Stockholm.

Publicerat 2022-06-30