Svenska Glaukomförbundet är en ideell, fristående och opolitisk organisation med syfte att:

• öka patienters kunskap om och ansvar för sin sjukdom, behandlingsmetoder och medicinering

• öka sjukvårdspersonalens insikt om och intresse för patienters och anhörigas informationsbehov

• verka för hög kvalitet och ökad forskning inom glaukomsjukvården

• verka för informationsutbyte med myndigheter, organisationer och intressenter inom och utom landet

• informera allmänheten och massmedia om förbundets och glaukomföreningarnas syfte och verksamhet

• verka för bildande av glaukomföreningar för att möjliggöra aktivitetsinsatser

• verka för samarbete mellan glaukomföreningarna.

Glaukomförbundet ger ut en tidningen Ögontrycket fyra gånger per år. Artiklar ur senaste och äldre nummer finns under rubriken Ögontrycket.

Under mars månad varje år genomförs Världsglaukomveckan. Glaukom, som tidigare kallades grön starr, är den näst vanligaste orsaken till blindhet och drabbar runt 70 miljoner människor världen över. Syftet med veckan är att uppmärksamma glaukom, dess riskfaktorer och betydelsen av tidig diagnos för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Svenska Glaukomförbundet och dess föreningar genomför under veckan en mängd aktiviteter runtom i landet.

Kommande aktiviteter:

Förbundsstyrelsens möten under hösten 2021 är 30 september och 16 november, extra digitala möten kan tillkomma. Höstkonferens tillsammans med glaukomföreningarna genomförs den 20-21 oktober i Bålsta.

Publicerat 2021-09-02