Om Glaukomförbundet

Svenska Glaukomförbundet är en ideell, fristående, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med syfte att:

öka patienters kunskap om och ansvar för sin sjukdom, behandlingsmetoder och medicinering

öka sjukvårdspersonalens insikt om och intresse för patienters och anhörigas informationsbehov

• verka för hög kvalitet och ökad forskning inom glaukomsjukvården

• verka för informationsutbyte med myndigheter, organisationer och intressenter inom och utom landet

• informera allmänheten och media om förbundets och glaukomföreningarnas syfte och verksamhet

• verka för bildande av glaukomföreningar för att möjliggöra aktivitetsinsatser

• verka för samarbete mellan glaukomföreningarna.

Glaukomförbundet har inget kansli utan förbundsstyrelsen ansvarar för det praktiska arbetet och anlitar konsulttjänster för en del av detta. Kontakter med förbundet sker därför huvudsakligen via ledamöterna i förbundets styrelse. Kontaktuppgifter till styrelsen och anlitade konsulter finns under länken Kontaktpersoner.

Kontakt och förfrågningar kan även göras via e-post info@glaukomforbundet.se eller till vår glaukomtelefon 070-291 56 66 (telefonsvarare).

Glaukomförbundet ger ut tidningen Ögontrycket fyra gånger per år, se rubriken Ögontrycket. Inom Glaukomförbundet finns det 16 regionala föreningar som geografiskt täcker hela landet. Medlemsantalet den 31 dec 2022 var 3 738.

Under mars månad varje år genomförs Världsglaukomveckan. Glaukom, som tidigare kallades grön starr, är den näst vanligaste orsaken till blindhet och drabbar runt 70 miljoner människor världen över. Syftet med veckan är att uppmärksamma glaukom, dess riskfaktorer och betydelsen av tidig diagnos för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Svenska Glaukomförbundet och dess föreningar genomför under veckan en mängd aktiviteter runtom i landet.


Aktuellt kring körkortsfrågan

För nyheter kring körkortsfrågan finns detta samlat under rubriken Nyheter. På hemsidan för Chans till dispens finns också mer att läsa om körkortsfrågan. CTD-projektet är avslutat men hemsidan är fortfarande aktiv. Läs mer på https://ctdkalmar.se/


Glaukomvården i Sverige är ojämn med stora brister

Det visar Svenska Glaukomförbundets (SGF) medlemsenkät som genomförts under våren 2022 där medlemmarna delat med sig av sina erfarenheter av tillgängligheten inom den svenska glaukomvården. De 2 000 personer som besvarat enkäten finns runt om i Sverige och representerar i första hand alla de som har flera års erfarenhet av glaukom och hur uppföljningar och kontroller sköts.

Några av slutsatserna från enkätresultaten:

• Skillnaderna mellan Sveriges regioner är stora.

• Avsaknaden av ett fungerande kvalitetsregister för glaukom innebär att uppmärksamheten och kunskaperna kring den praktiska glaukomvården blir begränsad.

• Optikernas roll för kontroller av ögontryck och synfält är överraskande stor (Resultatrapporten sid 82) och har förutsättningar att bli en naturlig del av glaukomvården i hela Sverige.

• Frågor kring uppföljning av personer med tanke på ärftlighet med mera måste förbättras.

• Bristen på tydliga vårdplaner är mycket stor.

I nästa steg har SGF förväntningar på att dialogen fortsätter i alla Sveriges regioner. Skillnaderna i glaukomvården mellan Sveriges regioner är stora och enkätresultatet ger viktiga jämförelsetal inför genomgångarna i varje region. Ett nationellt kvalitetsregister inom glaukomvården måste etableras och skulle bli ett viktigt stöd för en bättre och jämlik glaukomvård.

Sven-Olov Edvinsson
Ordförande Svenska Glaukomförbundet
ordf@glaukomforbundet.se

Detta pressmeddelande finns här i Word-format: https://glaukomforbundet.se/wp-content/uploads/2022/08/Pressmeddelande-Medlemsenkät-2022_Sv-Glaukomförbundet_Aug-2022.docx

Ytterligare information: Kontakta närmaste regionala glaukomförening för mer information om enkätresultatet i din region eller för att få ett tryckt exemplar av Resultatrapporten. Se resp glaukomförenings kontaktuppgifter på https://glaukomforbundet.se/foreningar/

Resultatrapporten (91 sid) kan även laddas ner här som PDF: https://glaukomforbundet.se/wp-content/uploads/2022/08/Medlemsenkät-2022_Resultatrapport-Webb_220608.pdf

En presentationsfilm av Medlemsenkäten finns på vår YouTube-kanal: https://youtu.be/jy8MEeoRoi8 Resultatet av medlemsenkäten har sammanställts i samarbete med Kristina Arheden, Aperio AB i Lund och hon berättar om resultatet av enkäten i denna film.


Publicerat 2023-08-29