Om Glaukomförbundet

Svenska Glaukomförbundet är en ideell, fristående och opolitisk organisation med syfte att:

öka patienters kunskap om och ansvar för sin sjukdom, behandlingsmetoder och medicinering

öka sjukvårdspersonalens insikt om och intresse för patienters och anhörigas informationsbehov

• verka för hög kvalitet och ökad forskning inom glaukomsjukvården

• verka för informationsutbyte med myndigheter, organisationer och intressenter inom och utom landet

• informera allmänheten och massmedia om förbundets och glaukomföreningarnas syfte och verksamhet

• verka för bildande av glaukomföreningar för att möjliggöra aktivitetsinsatser

• verka för samarbete mellan glaukomföreningarna.

Glaukomförbundet ger ut tidningen Ögontrycket fyra gånger per år, se rubriken Ögontrycket. Inom Glaukomförbundet finns det 16 regionala föreningar som geografiskt täcker hela landet. Medlemsantalet den 31 dec 2021 var 3 537.

Under mars månad varje år genomförs Världsglaukomveckan. Glaukom, som tidigare kallades grön starr, är den näst vanligaste orsaken till blindhet och drabbar runt 70 miljoner människor världen över. Syftet med veckan är att uppmärksamma glaukom, dess riskfaktorer och betydelsen av tidig diagnos för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Svenska Glaukomförbundet och dess föreningar genomför under veckan en mängd aktiviteter runtom i landet.


Aktuellt kring körkortsfrågan

För nyheter kring körkortsfrågan finns detta samlat under rubriken Nyheter. På hemsidan för Chans till dispens finns också mer att läsa om körkortsfrågan. CTD-projektet är avslutat men hemsidan är fortfarande aktiv. Läs mer på https://ctdkalmar.se/


 

Glaukomvården i Sverige är ojämn med stora brister

Det visar Svenska Glaukomförbundets (SGF) medlemsenkät som genomförts under våren 2022 där medlemmarna delat med sig av sina erfarenheter av tillgängligheten inom den svenska glaukomvården. De 2 000 personer som besvarat enkäten finns runt om i Sverige och representerar i första hand alla de som har flera års erfarenhet av glaukom och hur uppföljningar och kontroller sköts.

Några av slutsatserna från enkätresultaten:

• Skillnaderna mellan Sveriges regioner är stora.

• Avsaknaden av ett fungerande kvalitetsregister för glaukom innebär att uppmärksamheten och kunskaperna kring den praktiska glaukomvården blir begränsad.

• Optikernas roll för kontroller av ögontryck och synfält är överraskande stor (Resultatrapporten sid 82) och har förutsättningar att bli en naturlig del av glaukomvården i hela Sverige.

• Frågor kring uppföljning av personer med tanke på ärftlighet med mera måste förbättras.

• Bristen på tydliga vårdplaner är mycket stor.

I nästa steg har SGF förväntningar på att dialogen fortsätter i alla Sveriges regioner. Skillnaderna i glaukomvården mellan Sveriges regioner är stora och enkätresultatet ger viktiga jämförelsetal inför genomgångarna i varje region. Ett nationellt kvalitetsregister inom glaukomvården måste etableras och skulle bli ett viktigt stöd för en bättre och jämlik glaukomvård.

Sven-Olov Edvinsson
Ordförande Svenska Glaukomförbundet
ordf@glaukomforbundet.se

Detta pressmeddelande finns här i Word-format: https://glaukomforbundet.se/wp-content/uploads/2022/08/Pressmeddelande-Medlemsenkät-2022_Sv-Glaukomförbundet_Aug-2022.docx

Ytterligare information: Kontakta närmaste regionala glaukomförening för mer information om enkätresultatet i din region eller för att få ett tryckt exemplar av Resultatrapporten. Se resp glaukomförenings kontaktuppgifter på https://glaukomforbundet.se/foreningar/

Resultatrapporten (91 sid) kan även laddas ner här som PDF: https://glaukomforbundet.se/wp-content/uploads/2022/08/Medlemsenkät-2022_Resultatrapport-Webb_220608.pdf

En presentationsfilm av Medlemsenkäten finns på vår YouTube-kanal: https://youtu.be/jy8MEeoRoi8 Resultatet av medlemsenkäten har sammanställts i samarbete med Kristina Arheden, Aperio AB i Lund och hon berättar om resultatet av enkäten i denna film.


Årsstämman 2020 blev digital!

Torsdagen den 20 augusti genomfördes årets årsstämma via videoverktyget Zoom istället för den fysiska stämman som skulle hållits den 22 april.

Förbundets 17 föreningar representerades av ett fyrtiotal ombud. Årsstämman beslutade om omval för ledamöterna Anna Wikberg, Roland Strömbäck och Åke Svensson. (Ordförande Sven-Olof Edvinsson och Lars Karbin valdes 2019 på två år.) Det blev också omval av suppleanterna Mona Krieg och Nils Widenfors på ett år.

Birgitta Hedin, som varit suppleant sedan 2015 i Glaukomförbundets styrelse har valt att avgå och avtackades för sin flit och sitt goda arbete.

Till ny suppleant valdes Yngve Berg som är ordförande i Glaukomföreningen Värmland.

Årsstämman präglades av en god anda och tekniken fungerade väl! Under stämman väcktes frågor om hur vi möts på nya sätt i denna tid som sannolikt kommer fortsätta präglas av Covid-19 ett tag till. Digitala föreläsningar och seminarier är ett sätt att sprida kunskap och skapa opinion. Körkortsfrågan diskuterades också.

Den nya förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelse för 2020 valdes och består av:
Ordförande Sven-Olov Edvinsson, Umeå
Vice ordf Anna Wikberg, Norrtälje
Sekreterare Roland Strömbäck, Göteborg
Kassör Åke Svensson, Nynäshamn
Ledamot Lars Karbin, Luleå

Suppleanter: 
Nils Widenfors, Karlskrona
Mona Krieg, Vikbolandet
Yngve Berg, Karlstad

Revisor Anneli Wallman, redovisningskonsult Reviderum, Värmdö

Suppleant Bernt Hansson, Kolmården


 

Årsstämman 10 april 2019

Glaukomförbundet hade sin årsstämma den 10 april på Sensus möte i Stockhom. 16 av våra 17 regionala föreningar var representerade, totalt nästan 50 personer.

Förbundsstyrelsen har ett delvis nytt utseende. Lars Steen har avgått som ordförande efter 13 år. Till ny förbundsordförande har Sven-Olov Edvinsson, Umeå, valts. Sven-Olov är överläkare vid Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus med ansvar för neurorehabilitering. Han har varit engagerad inom svensk folkbildning, bland annat som förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan. Han är också aktiv som kommunpolitiker i Umeå. Sven-Olov hälsades varmt välkommen!

Den nya förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelse för 2019 valdes och består av:
Ordförande Sven-Olov Edvinsson, Umeå
Vice ordf Anna Wikberg, Norrtälje
Sekreterare Roland Strömbäck, Göteborg
Kassör Åke Svensson, Nynäshamn
Ledamot Lars Karbin, Luleå

Suppleanter:  Birgitta Hedin, Trosa
Nils Widenfors, Karlskrona
Mona Krieg, Vikbolandet

Revisor Anneli Wallman, redovisningskonsult Reviderum, Värmdö

Suppleant Bernt Hansson, Kolmården

Lars Steen avtackades efter sina många år som ordförande genom en insamling bland deltagarna till SGFs forskningskonto. Insamlingen gav en stor summa till gagn för glaukomforskningen.

Anders Nyström, Örebro, avgick som suppleant och ersattes av Mona Krieg som kom tillbaka till styrelsen efter ett års uppehåll.  Anders avtackades varmt för värdefull insats under fem år.

Örjan Andersson som varit redaktör för Ögontrycket i ett decennium gjorde sin sista tidning nr 5-2018. ÖT har under dessa 10 år ökat från två till fem nummer per år. Örjans engagerade och gedigna arbete har gjort ÖT alltmer läsvärd och allmänt uppskattad. Han tackade för förtroendet och uppskattningen som styrelsen visat och stämman uttalade ett varmt tack för hans insats.

Till ny redaktör för Ögontrycket har Ann Thörnblad utsetts och hon presenterade sig kort vid stämman. Ann har redan producerat årets två första nummer och vi konstaterar att Örjan fått en värdig ersättare och önskar henne lycka till.


Publicerat 2022-08-30