Om Glaukomförbundet

Svenska Glaukomförbundet är en ideell, fristående och opolitisk organisation med syfte att:

• öka patienters kunskap om och ansvar för sin sjukdom, behandlingsmetoder och medicinering

• öka sjukvårdspersonalens insikt om och intresse för patienters och anhörigas informationsbehov

• verka för hög kvalitet och ökad forskning inom glaukomsjukvården

• verka för informationsutbyte med myndigheter, organisationer och intressenter inom och utom landet

• informera allmänheten och massmedia om förbundets och glaukomföreningarnas syfte och verksamhet

• verka för bildande av glaukomföreningar för att möjliggöra aktivitetsinsatser

• verka för samarbete mellan glaukomföreningarna.

Glaukomförbundet ger ut tidningen Ögontrycket fyra gånger per år. Artiklar ur senaste och äldre nummer finns under rubriken Ögontrycket.

Inom Glaukomförbundet finns det 17 regionala föreningar som geografiskt täcker hela landet. Medlemsantalet den 31 dec 2019 var 3 432 och stiger varje år.

Under mars månad varje år genomförs Världsglaukomveckan. Glaukom, som tidigare kallades grön starr, är den näst vanligaste orsaken till blindhet och drabbar runt 70 miljoner människor världen över. Syftet med veckan är att uppmärksamma glaukom, dess riskfaktorer och betydelsen av tidig diagnos för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Svenska Glaukomförbundet och dess föreningar genomför under veckan en mängd aktiviteter runtom i landet.

 


Årsstämman 10 april 2019

Glaukomförbundet hade sin årsstämma den 10 april på Sensus möte i Stockhom. 16 av våra 17 regionala föreningar var representerade, totalt nästan 50 personer.

Förbundsstyrelsen har ett delvis nytt utseende. Lars Steen har avgått som ordförande efter 13 år. Till ny förbundsordförande har Sven-Olov Edvinsson, Umeå, valts. Sven-Olov är överläkare vid Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus med ansvar för neurorehabilitering. Han har varit engagerad inom svensk folkbildning, bland annat som förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan. Han är också aktiv som kommunpolitiker i Umeå. Sven-Olov hälsades varmt välkommen!

Den nya förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelse för 2019 valdes och består av:
Ordförande Sven-Olov Edvinsson, Umeå
Vice ordf Anna Wikberg, Norrtälje
Sekreterare Roland Strömbäck, Göteborg
Kassör Åke Svensson, Nynäshamn
Ledamot Lars Karbin, Luleå

Suppleanter:  Birgitta Hedin, Trosa
Nils Widenfors, Karlskrona
Mona Krieg, Vikbolandet

Revisor Anneli Wallman, redovisningskonsult Reviderum, Värmdö

Suppleant Bernt Hansson, Kolmården

Lars Steen avtackades efter sina många år som ordförande genom en insamling bland deltagarna till SGFs forskningskonto. Insamlingen gav en stor summa till gagn för glaukomforskningen.

Anders Nyström, Örebro, avgick som suppleant och ersattes av Mona Krieg som kom tillbaka till styrelsen efter ett års uppehåll.  Anders avtackades varmt för värdefull insats under fem år.

Örjan Andersson som varit redaktör för Ögontrycket i ett decennium gjorde sin sista tidning nr 5-2018. ÖT har under dessa 10 år ökat från två till fem nummer per år. Örjans engagerade och gedigna arbete har gjort ÖT alltmer läsvärd och allmänt uppskattad. Han tackade för förtroendet och uppskattningen som styrelsen visat och stämman uttalade ett varmt tack för hans insats.

Till ny redaktör för Ögontrycket har Ann Thörnblad utsetts och hon presenterade sig kort vid stämman. Ann har redan producerat årets två första nummer och vi konstaterar att Örjan fått en värdig ersättare och önskar henne lycka till.


Kommande aktiviteter:

Förbundsstyrelsens nästa möte är den 18 augusti 2020, videomöte.

Förbundets årsstämma blir digital

På grund av Coronapandemin är det inte troligt att vi kan ha en fysisk årsstämma i oktober som planerat. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att istället genomföra stämman via videomöte torsdagen den 20 augusti kl 11.00.

Kallelse har skickats till glaukomföreningarnas ordförande med information om hur vi tekniskt ska gå tillväga. 

Publicerat 2020-06-16