Optikerprojekt i Skåne visar på avlastning av ögonsjukvården

Publicerat 2020-04-09

Optikerförbundet har under 2019 genomfört ett projekt i Region Skåne med inriktning på hantering av patienter med ökad risk för glaukom.

Projektet visar hur en adekvat behandling av dessa patienter av optometrister signifikant avlastar den övriga ögonsjukvården. Detta kan ha stor betydelse för bland annat patienter med glaukom, för att förbättra tillgängligheten för vård och därigenom förbättra patientsäkerheten.

Diskussioner med Region Skånes Hälso- och Sjukvårdsnämnd pågår för att påvisa nyttan av att utnyttja optometrister i den primära ögonhälsovården. Optometrister är optiker med efterutbildning inom bland annat diagnostik och behandling av ögonsjukdomar och som innehar behörighet att rekvirera och administrera läkemedel för ögonundersökningar. Optometrister hanterar idag ett antal tillstånd. Genom att utnyttja optometrister kan dessa utgöra en viktig resurs för den övriga ögonvården, inklusive som remissinstans för icke akuta tillstånd.

Projektet beskrivs här kortfattat. En fullständig rapport finns att läsa på Optikerförbundets hemsida under rubriken Nyheter eller se PDF här: https://optikerforbundet.se/wp-content/uploads/2019/12/Rapport_SOF_Glaukomprojekt-_20-19_region_Ska%CC%8AneRB3_GS3_RS2.pdf

Bakgrund/Avsikt
Svenska myndigheter har som mål att vård ska ges på rätt nivå. Optiker, men framförallt Optometrister, är utbildade för att ta ett förstalinjens vårdansvar inom ögon (för till exempel de fyra stora patientgrupperna katarakt, glaukom, diabetes och AMD), men deras kompetens utnyttjas inte i Sverige idag. Avsikten med projektet var att visa att om optometrister följer ett standardiserat protokoll vid misstanke om glaukom så kan nyttan av att optometrister utnyttjas som resurs påvisas, och därigenom den övriga ögonvården avlastas, samt att patientsäkerheten förbättras och därmed vårdkostnaderna minskas.

Inom Region Skåne finns ett antal verksamma optometrister, fördelade inom de olika organisatoriska delarna av Region Skåne. I Sverige, och sannolikt även inom Region Skåne beräknas cirka 20 procent av de verksamma optikerna inneha kompetens för att rekvirera och administrera läkemedel.

Kravet för denna behörighet är efterutbildning motsvarande minst 45 högskolepoäng vars innehåll är definierad av Socialstyrelsen. Utbildning på denna nivå ges vid Karolinska Institutet i Stockholm, samt även utomlands. För närvarande utbildas i Sverige per år fler optiker för denna högre nivå, än som avslutar sin grundutbildning. Andelen optometrister i Sverige är därför i stigande.

Patienter med ökad risk att utveckla glaukom, prioriteras inte inom den övriga ögonsjukvården, vilket kan leda till att vårdinsatser påbörjas i ett för sent skede. Exempel på detta är patienter med ärftlighet (hereditet) för glaukom, som nekas besök (bilaga 1). Fördröjd vård är den vanligaste orsaken till avvikelser inom ögonsjukvården (Merkland & Gjötterberg, Läkartidningen 2019;116:FSMU)

Detta projekt avsåg att adressera denna patientgrupp och dess hantering av och hos optometrister, med speciell vikt vid remissinnehåll då misstanke om glaukom föreligger. Vid remiss där misstanke om glaukom föreligger, är det av stor vikt att remissen är välgrundad. I annat fall finns risk för överremittering, med ökad belastning på den övriga ögonvården, som följd.

Metod
Protokoll för undersökning av patienter med ökad risk för glaukom togs fram, och tillämpades av ett antal optometrister (optiker med behörighet att rekvirera och administrera läkemedel). Rutiner för hantering av remisser till optometrister, från optiker utan denna behörighet fastställdes. Även rutiner för remiss från optometrister till ögonläkare vid misstanke om glaukom fastställdes.

Resultat
Baserat på antalet patienter som undersökts inom projektet kan man estimera att antalet patienter inom Region Skåne, som annars skulle ha remitterats vidare till ögonläkare, motsvarar cirka 3 000 besök första året, samt att det årligen därefter lär tillkomma ytterligare cirka 4 500 besök som uppföljningsbesök för dessa patienter.

Att involvera optometrister för denna patientgrupp kan starkt bidra till minskad belastning på den övriga ögonvården.

Göran Skjöld, Optometrist, MSc klinisk optometri, FAAO, projektansvarig

Rune Brautaset, Optometrist, BSc, MPhil, PhD, Docent Karolinska Institutet, Ordförande Optikerförbundet