Nya riktlinjer för glaukom är klara

Publicerat 2022-12-09

Patientföreningarnas roll lyfts fram i de nya riktlinjerna (se länk nedan)

Under hösten kom de nya riktlinjerna för glaukom. De är mer handfasta än de tidigare med bl a en trycknivå för remiss och så understryker de vikten av ett gott patientbemötande.
– Det var ett önskemål från flera av patientföreningarna, säger Christina Lindén, ordförande för den Nationella arbetsgrupp för glaukom som har tagit fram de nya riktlinjerna.

Flera av Glaukomförbundets medlemmar har under årens lopp vittnat om ett kyligt bemötande när de har fått sin diagnos, vilket ytterligare har förstärkt en känsla av oro inför framtiden.
– Då en glaukomdiagnos ofta innebär begränsningar i patientens livssituation, är tydlig information om sjukdomens art, behandling och prognos av största vikt, säger Christina Lindén och betonar att hon tror inte att bristen på ett empatiskt bemötande handlar om okunskap utan snarare om en brist på tid.
– Därför är det särskilt viktigt att avsätta tid vid själva diagnostillfället, säger hon.
I de nya riktlinjerna betonas också vikten av att ögonsjukvården informerar om de patientföreningar som finns och lämnar relevant informationsmaterial.

Friskvård och sjukvård

Optikernas och optometristernas roll lyfts fram i de nya riktlinjerna och man skiljer på friskvård och sjukvård.
– Vi skriver bland annat att personer med obetydlig risk för utvecklande av glaukomsjukdom kan kontrolleras utanför ögonsjukvården, till exempel hos optiker och optometrister, säger Christina Lindén.
Rekommendationen är nu att en remiss ska skickas till ögonsjukvården först vid ett tryck från 25 om remissen baseras enbart på ögontryck, någon sådan tydlig tryckgräns fanns inte i de tidigare riktlinjerna.
– Idag ser väldigt olika ut, det finns regioner som väntar med att skicka remiss tills ögontrycket är uppe i 28 och åter andra som skickar vid ett tryck av 21. Traditionellt har den övre gränsen för normalt ögontryck ansetts vara 21. Det grundar sig på flera populationsstudier där medeltrycket hos den vuxna befolkningen ligger på omkring 16. Men denna trycknivå säger inget om vilket ögontryck som är skadligt på individnivå eftersom en del personer får skador vid betydligt lägre nivåer och somliga tål högre, säger Christina Lindén men understryker att det alltid tas hänsyn till helheten när man gör en bedömning.
– Att vänta med att skicka remiss vid ett tryck från 25 förutsätter naturligtvis att inga andra riskfaktorer eller symtom föreligger, säger hon.

Bevara synfunktion och livskvalitet

Målet med all behandling vid glaukom är att med en långsiktigt hållbar resursanvändning bevara såväl patientens synfunktion som välbefinnande och livskvalitet. Den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av behandlingsstrategi är att värdera patientens risk att utveckla synhandikapp och synrelaterad
livskvalitetsförsämring under sin återstående livstid.
– All tillgänglig behandling, såväl farmakologisk som laser och kirurgi, inriktar sig på att sänka ögontrycket, antingen genom att minska produktionen av kammarvatten eller genom att öka utflödet. Så där skiljer sig inte de nya riktlinjerna i sina rekommendationer från de som togs fram för 12 år sedan, säger Christina Lindén.

Kvalitetsregister

Riktlinjerna understryker dessutom vikten av ett nationellt kvalitetsregister av
glaukomsjukvården som finns för flera grupper av ögonsjukdomar, bl a katarakt, makuladegeneration och hornhinnesjukdomar, men ännu inte för glaukom.
Ett register kan ge information om huruvida antalet allvarligt synhandikappade skiljer sig åt i olika delar av landet, liksom skillnader vad gäller prevalens, diagnoskriterier, behandlingskriterier och väntetider.
   – Det är något vi hoppas på, men glaukom är en betydligt mer komplex ögonsjukdom än t ex katarakt, så ett sådant register kräver sina resurser, säger Christina.

Vad önskar du att de nya riktlinjerna ska leda till?
– En ännu bättre och mera jämlik vård för glaukompatienter över hela landet. Att de sätter fokus på och prioriterar glaukomvården. Det är målet med alla NAG-dokument, att de ska följas och implementeras, säger Christina Lindén.

Text: Ann Thörnblad, Ögontrycket. Foto: Mattias Pettersson

Ladda ner de nya riktlinjerna här:

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Riktlinje-for-handlaggning-av-oppenvinkelglaukom.pdf