Glaukomföreningen Syd

Publicerat 2021-09-16
Kontakt i Syd

Ordförande Nils Widenfors
Telefon: 0706-12 01 76 (telefonsvarare)
E-post: syd@glaukomforbundet.se

Föreningens adress: Glaukomföreningen Syd
Postadress: c/o Karin Christensson,
Ingelstadsgatan 41, 291 38 Kristianstad


Presentation av vår förening

Glaukomföreningen Syd omfattar Skåne, Blekinge och Halland.

Föreningen bildades år 2000 och har sitt säte i Malmö. Idag är vi cirka 600 medlemmar, men vi behöver bli fler.

Vårt syfte är
•  att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet
•  att anordna öppna informationsmöten minst två gånger per år på olika platser i distriktet. Ögonläkare och andra kunniga personer föreläser om glaukom eller angränsande ämnen
•  att ge våra medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter och öka kunskapen om glaukom vid lokala träffar i mindre grupper
•  att i kontakt med sjukvården och politiken verka för en god glaukomsjukvård
•  att bidra till glaukomforskning genom Glaukomförbundets årliga bidrag till Ögonfonden

Som medlem får du fyra nummer per år av tidningen Ögontrycket i din brevlåda, den finns även som taltidning.

Har du frågor?

Välkommen att ringa vår föreningstelefon 0706-12 01 76 (telefonsvarare) eller mejla till syd@glaukomforbundet.se så kommer en medlem med egen erfarenhet av glaukom att kontakta dig.

Vill du bli medlem?

Årsavgiften är 200 kr, familjemedlem betalar 50 kr. Klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort på posten. Du kan också betala in avgiften på vårt plusgirokonto 444 14 56-3. Glöm inte namn, adress och e-postadress om sådan finns.

Tillsammans är vi starka!

Varmt välkommen att bli medlem!


Syds Årsstämma 2021 äntligen avklarad!

I det längsta hade vi förhoppningar att kunna genomföra en fysisk årsstämma kompletterad med ett föredrag och en fika. På senvåren insåg dock styrelsen att läget var för osäkert, varför planeringen inleddes för en digital årsstämma den 1 september i Zoom-format.

Kallelse och dagordning skickades ut redan i juni tillsammans med Verksamhetsberättelsen för 2020. Med den långa ledtiden fanns goda möjligheter att ge stöd till ovana Zoom-användare, både för deltagande med ljud/bild och med enbart telefon. Slutligen samlade årsstämman 28 medlemmar och till vår glädje kunde vi räkna in ett flertal av våra nya medlemmar. Avsaknaden av det sedvanliga föredraget gjorde säkerligen att deltagarantalet blev lägre än vanligt.

Efter redovisning av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2020 av årsstämman. Även föreningens Verksamhetsplan och Budget för 2021 presenterades. En tidigare beslutad stadgeändring att ändra antalet ordinarie styrelseledamöter från högst fem till högst sju fick laga kraft genom ett andra godkännande vid årets stämma. Ett första beslut togs också att ändra kallelsetiden till årsstämma från senast två till senast fyra veckor före stämman samt att ledtiden för inlämnande av motion ändras till 20 dagar före stämman.

Ordförande Nils Widenfors liksom styrelseledamot Karin Christensson omvaldes för två år. Ulf Ericsson och Sara Lynard är nyvalda ledamöter för två år och Gun Jacobsson är nyvald suppleant för ett år. Hela styrelsens sammansättning kan läsas på denna sida.

Att sprida kunskap om Glaukom är en av våra huvuduppgifter och därför var det mycket glädjande att vår medlem Alf Jiveke efterlyste informationsmaterial att sprida vid sina möten i olika SPF-föreningar.

Informerades om att avtackning av styrelseledamöter Jan Hjert och Bo Friis redan genomförts. Avslutningsvis tackade ordförande Nils Widenfors alla som deltagit vid årsstämman och kunde konstatera att det digitala formatet hade fungerat väl.

/Ulla Göransson


Till alla medlemmar i Glaukomföreningen Syd

Vi kan blicka tillbaka på ett aktivt föreningsarbete under det gångna halvåret trots att våra fysiska möten, uppskattade glaukomträffar och föreläsningar av förklarliga skäl har fått ställas in. Istället har vi kunnat fokusera på den personliga kontakten med er medlemmar, oftast per telefon. Många av samtalen har handlat om operationer, körkortsfrågor och olika biverkningar av ögondroppar. För styrelsen är dessa samtal mycket givande och upplysande och vi hoppas att vi också kunnat ge er något tillbaka.

Läs medlemsbrevet i denna PDF: Syd_Medlemsbrev sommaren 2021


Digital glaukomträff i sydvästra Skåne

Det är fortfarande stopp för fysiska möten så denna gång har vi den 2 juni 2021 anordnat den första glaukomträffen via Zoom riktad mot medlemmar i sydvästra Skåne. Styrelseledamot Ulf Ericsson var värd för mötet och hade god assistans av nya resursmedlemmen Sara Lynard. Ordförande Nils Widenfors gav aktuell information från föreningen och Glaukomförbundet.

Mötets huvudtema gällde Ljus och Kontraster för en tydligare vardag, där vår medlem Christin Hult beskrev med ord och många bilder betydelsen av bra, såväl hemma som i offentlig inomhus- och utomhusmiljö. Även betydelsen av bra typsnitt och rätt användning av färg i allt skriftligt material lyftes fram. Christin, som för övrigt presenterades i Ögontrycket 4-2018, har mångårig erfarenhet som arbetsterapeut och synpedagog och menar att belysningsfrågorna inte får den uppmärksamhet och tyngd de förtjänar.

Det blev i alla fall tydligt att vi själva kan göra mycket för att förbättra vår vardag. Samtidigt finns det stora förbättringsbehov att påverka när det gäller tillgänglighet, säkerhet och skriftligt material för oss med synbortfall. Konstaterades att här finns ett påverkansarbete att göra.

Vi var 27 medlemmar som deltog i detta Zoom-möte. Även om vi hoppas kunna ses mera fysiskt framöver, så har det digitala formatet kommit för att stanna – kanske i kombination med fysiskt möte.

Foto: Bengt Persson


Vårt första webbinarium är genomfört

Professor Boel Bengtsson föreläste digitialt om SYNFÄLTET – viktigt för kontroll av glaukom

Under Världsglaukomveckan i mars när det inte var möjligt med en fysisk föreläsning på grund av coronapandemin beslöt vi att istället anordna vårt första egenproducerade webbinarium den 9 mars 2021.

Här är länken till inspelningen av föreläsningen: https://vimeo.com/534293364/4d60a414ce (68 min).
För bästa kvalitet i surfplatta/smartphone bör man ladda ner Vimeo gratisapp och registrera ett kostnadsfritt konto.

Prof. Boel Bengtsson.
Foto: Bill Oxford

Föreläsningen var i stort sett fulltecknad (max 100) med deltagare från hela upptagningsområdet, d v s Halland, Skåne och Blekinge, och i efterhand har alla medlemmar med e-postkonto fått inspelningslänken.

I samband med inbjudan erbjöds medlemmarna att testa att koppla upp sig mot en inspelad konsert för att kontrollera sin utrustning. Även viss telefonrådgivning användes eftersom föreningen såg detta tillfälle som en möjlighet att både sprida kunskap om synfältet och att öka den digitala förmågan bland medlemmar inför framtida webbinarier.

Genom en enkätuppföljning kan vi se att föreläsningen fått stor uppskattning och att man vill se en fortsättning med det digitala formatet. Vi kommer också att ordna fysiska glaukomträffar så snart smittoläget medger detta. Fysiska träffar ihop med digital närvaro kan ge flera medlemmar möjlighet att vara med.

Helsingborg 2021-04-16
Gunnar Bokedal, Bodil Svensson och Ulla Göransson


Nyårsbrevet

som skickats till alla medlemmar i Glaukomföreningen Syd kan du även läsa genom att klicka här: Medlemsbrev Glaukomföreningen Syd 2020-12-31


Digitalt möte med Synenheten Vuxna Helsingborg

Redan våren 2020 var en Glaukomträff inplanerad med synpedagoger från Synenheten Vuxna i Helsingborg med rubriken Synenheten informerar om sin verksamhet och svarar på dina frågor. På grund av Corona-pandemin blev träffen framskjuten till den 22 oktober. När vi förstod att fysiskt möte fortfarande var omöjligt så frågade vi Synenheten om vi kunde prova ett Zoom-möte. De var positiva!

Tack vare vår IT-kunniga medlem Gunnar Bokedal har vi för första gången vågat oss på att inbjuda till ett digitalt glaukommöte. Alla anmälda deltagare har i förväg kontaktats av Gunnar för information och för att säkerställa att det tekniska ska fungera på mötesdagen. En deltagare var med via telefon-länk.

Gunnar Bokedal släpper in deltagarna som kopplat upp sig till Zoom-mötet.

Den 22 oktober kl 13.00 var tre medarbetare från Synenheten Vuxna, liksom ytterligare 10 medlemmar uppkopplade via Zoom-länk. Mötet styrdes från Studieförbundet Vuxenskolan i Helsingborg där ytterligare tre medlemmar deltog fysiskt förutom Bodil, Gunnar och Ulla som arrangerat mötet.

Ulla Göransson, Karl-Erik Åberg, Lars-Göran Magnusson, Ulla-Britt Bramdal och Gunnar Bokedal deltog hos Vuxenskolan.

Zoom-mötet blev en bra dialog mellan Synenhetens representanter och deltagande medlemmar. Här är en kort sammanfattning av den information som lämnades: Synenhetens information i korthet, 2020-10-22

Efter mötet hade Gunnar förberett en mycket enkel digital enkät, som besvarats av 80 % av deltagarna. Frågan ”Hur sannolikt är det att du kommer att delta i ett digitalt möte igen?” besvarades med ”Mycket sannolikt” av 90%. Av svaren kunde vidare utläsas att man i stort är nöjd med dagens möte även om det som första digitala möte finns förbättringspotential.

Vi är mycket medvetna om att ett digitalt möte aldrig fullt ut kan ersätta våra fysiska möten och föredrag, samtidigt som den digitala tekniken i förlängningen medger att vi samtidigt kan nå alla föreningens medlemmar med tillgång till internet. Det ena får inte utesluta det andra.

Text: Ulla Göransson Foto: Bodil Svensson


Lär om glaukom i studiecirkel i Halmstad

Hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Halmstad har vi startat en studiecirkel om glaukom med vår engagerade medlem Birgitta Ydén som cirkelledare. I början av september 2020 träffade vi SV i Halmstad för att diskutera framtida samarbete vilket direkt resulterade i denna studiecirkel. Bilden nedan är från en av träffarna som genomförts – med coronaavstånd mellan deltagarna förstås. Läs Birgitta Ydéns berättelse från de två första träffarna: Studiecirkel Halmstad m B Ydén, 2020-10


Glaukomträff i Helsingborg

Den 9 september 2020 gjordes ett försiktigt försök att starta glaukomträffar igen för Nordvästra Skånes medlemmar efter flera månaders avbrott på grund av Coronapandemin. Träffen samlade till slut fem medlemmar i Vuxenskolans lokaler i Helsingborg efter ett par avhopp i sista stund. Här kunde vi sitta tillsammans och ändå hålla avstånd.

Bodil Svensson och Siv Hallström representerade föreningen och efter en kort introduktion visades för första gången en PowerPoint-presentation med information om föreningen, men framför allt mycket matnyttigt om glaukom både för nytillkomna, men även mer erfarna medlemmar. Den blev basen för ganska livliga samtal om ögonsjukdomar i allmänhet och glaukom i synnerhet.

Träffen avslutades med kaffe/kaka och det så viktiga erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna. Sammantaget fick vi en trevlig stund med många frågor. Alla kom till tals och delade med sig av egna erfarenheter. En vanlig kommentar efter träffen var ”det var synd att inte fler kom, detta behövde vi nu.” Till nästa träff hoppas vi att Corona har gett med sig och fler känner sig trygga med att delta.

Bodil Svensson


Premiär för glaukomträff i Kristianstad

I mitten av augusti skickades en inbjudan till glaukomträff utomhus för Glaukomföreningen Syds medlemmar och anhöriga i fem kommuner i nordöstra Skåne.

Glaukomträffen ägde rum vid Naturum i Kristianstads Vattenrike den 3 september 2020 med soligt väder. Sammanlagt var vi sex personer. Coronapandemin kan ha haft betydelse för att inte fler kunnat delta.

Vi började med att var och en presenterade sig och berättade om hur vi upplever våra liv med glaukom. Sedan gav jag en information om Syds verksamhet.

Alla ville att vi skulle fortsätta med att träffas och nu skall vi hjälpas åt att hitta lämplig lokal för kommande träffar. Deltagarna hade olika förslag både på lokaler och innehåll i träffarna. Vi ser fram emot kommande träffar.

Karin Christensson


Leopold Ericson fortsätter att kämpa för ökad kunskap om glaukom

Leopold och hans hustru Birgitta där de bor i centrala Malmö.

En norrländsk fura fäller man inte så lätt, den står stabil i storm och motgångar, det är det omedelbara och absoluta intrycket man får av Leopold Ericson i Malmö. Leopold lämnar nu vid 85-års ålder styrelsearbetet i Glaukomföreningen i Syd med ålderns och hälsans rätt. De senaste åren har hans stöd och hjälp alltmer präglats av hustrun Birgitta, som varit adjungerad ledamot i styrelsen i fråga.

Leopold är född i den lilla norrländska byn Åbyn utanför Byske i Västerbotten. Han är uppvuxen i en syskonskara där fyra av fem såg dagens ljus med den medfödda typen av glaukom. Tidigt insåg hans föräldrar att Leopold var ännu en i syskonskaran som behövde vård eftersom hans hornhinna buktade sig och hans ögon gick över i en gråton. Det blev besök på ögonmottagningen i Umeå.

– Redan vid sju månaders ålder lades jag under ögonkirurgen Plomans kniv på Serafimerlasarettet i Stockholm; läkarna ville komma åt trycket i ögonen och sänka det. När jag var drygt tre år var det dags igen. Det vänstra ögat visade sig svara mot behandlingarna och blev min räddning för att någorlunda kunna ha synen kvar. Vid sju års ålder kunde jag inte delta i min skolas idrottsprogram. Det var dock ingen som var elak mot mig, den sociala gemenskapen fungerade utmärkt. Det var bara att kämpa på och även försöka klara min skolgång med mitt handikapp. Folkskolan flöt på bra, kanske för att jag redan så här ung var mycket pratsam.

Genom arbetsvården blev folkhögskolan Solvik utanför Skellefteå ett avstamp för högre studier och härifrån bar det sedan iväg från familjens lanthandel till Tekniska Institutet i Malmö 1957, för att så gott det gick sköta sina studier i två år. Efter avslutade studier fick Leopold anställning på Heimers järnhandel, maskinavdelningen, i Malmö. Här blev han kvar till 1969.

– Jag kanske inte helt begrep min begränsning med min glaukom, säger han lakoniskt.

Redan nu, i mycket unga år, gjorde Leopold avtryck som en kämpe som inte gav upp så lätt. Han insåg att hans plats i livet framöver skulle med stor säkerhet formas inom ögonvården som till exempel blindkonsulent. Genom De blindas förenings försorg gick han därför en nio månaders utbildning till denna syssla 1970 i Norrköping.

Redan 1960 träffade Leopold sin blivande livspartner Birgitta. Flytten gick sedan till Karlskrona från Malmö. Familjen slog ner sina bopålar på Möllebacken med utsikt över en stor del av den blekingska skärgården.

Leopold minns 70-talet som ”handikappets guldår” – vilket handikapp man än hade. Kämpen från de norrländska skogarna fick anställning som konsulent för synskadade i Blekinge 1971, först dock som vikarie. Här blev han kvar till 1984.

80-talet ligger nu en bit bort i historien, men än finns många som än i dag kan vittna om Leopolds engagemang och allt djupare kunskaper om ögonvård i olika former, inte minst glaukom; inget var för svårt. Allt gick att lära för Leopold. Redan nu betraktades han mer som en specialist än som en lekman för sitt gebit.

Detta kunde han utveckla vidare när familjen återvände till Malmö. Leopold anställdes då som synkonsulent vid synenheten i Malmö. Här stannade han till pensioneringen 1997.

När sedan Svenska Glaukomförbundet bildades 1999, i samband med en ögonläkarkonferens, kände Leopold att här skulle han ha sin plats och aktivt verka för att glaukompatienter uppmärksammades.

– Vi startade med stora offentliga möten om glaukom med meriterade ögonläkare. Ett på våren och ett på hösten. Det var så vi fick medlemmar.

2001 var det dags för familjen Ericson att kliva in i Glaukomföreningen Skåne. Ulla-Britt Bramdal startade Glaukomföreningen Skåneland. Men Leopold kämpade på här som vice ordförande. Han fick även uppdrag i Svenska Glaukomförbundet med säte i Stockholm. 2009 tog han över ordförandeklubban i Glaukomföreningen Skåneland (numera Syd som omfattar Skåne, Blekinge och Halland).

Leopold och Birgittas engagemang blev uppmärksammat av specialister. Informationsmöten med ögonspecialister som till exempel senior professor Anders Heijl blev legio och mycket uppskattade. Det kom upp till 200 deltagare vid dessa möten och nya medlemmar kunde hela tiden registreras i Glaukomföreningen i Syd. Numera senior professor Anders Heijl blev mentor för Leopold.

– Anders Heijl och jag blev goda vänner, säger Leopold, som också vill betona vilken betydelse tidningen Ögontrycket, som utkommer med fyra nummer om året, har för information och kunskap om glaukom.

– När alla goda krafter samverkar tas stora kliv för både bättre kunskap och bättre vård på glaukomområdet, betonar familjen Ericson.

Han har flera önskningar han nu vill jobba vidare med; utökad information om glaukom och att TV-programmet ”Fråga Doktorn” gör ett specialprogram om glaukom. Optiker måste få specialutbildning om glaukom. Certifierad verksamhet bör omfattas av sjukförsäkringen.

Leopold är i viss mån tveksam till den privata ögonvården.

– Det är uppenbart vad information kan klarlägga och betyda, säger Leopold. För inte så många år sedan pratade man om grön starr och hur farlig denna sjukdom är; numera är glaukom mer förankrat, gudskelov. Jag vill också slå ett slag för Anders Heijls bok ”Riktlinjer för glaukomsjukvården”. Den borde läsas av alla som ägnar sig åt ögonsjukvård.

Nu har familjen Ericson alltså dragit sig tillbaka från aktivt arbete men det känns som om familjen har mycket mer att ge för utveckling av vården för glaukompatienter. För utökat och nära samarbete mellan patienter och specialister på glaukom.

Text: Jan Hjert. Foto: Stefan Johnsson


20-årsjubileum med tårta på årsmötet

Vi var 44 medlemmar som samlades i Malmö den 27 februari 2020, tursamt nog innan det stora Corona-utbrottet i Sverige. Av tidsskäl avklarades de sedvanliga mötesförhandlingarna samtidigt som vi serverades kaffe och jubileumstårta för att uppmärksamma att föreningen nu är 20 år.

Medlemmarna hade fått verksamhetsberättelsen i förväg, medan bokslutet delades ut på plats. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens förslag om stadgeändring godkändes, innebärande att ”ordinarie ledamöter ökas från högst 5 till högst 7”. Ett ikraftträdande förutsätter dock ett likalydande beslut på nästa stämma.

Till nya suppleanter i styrelsen valdes Ulf Ericsson och Bo Friis, båda från Malmö-området. Styrelsens nya sammansättning finns längst ned på hemsidan.

Leopold Ericson avtackades med musikpresentkort m m för sin långvariga gärning inom föreningen. Birgitta Ericson och Christin Hult avtackades med blommor för sina insatser i styrelsen.

Optikerförbundets Glaukomprojekt i Region Skåne 2019, med inriktning på hantering av patienter med ökad risk för glaukom, är nu slutfört. Projektet visar hur en adekvat behandling av dessa patienter av optometrister signifikant avlastar den övriga ögonsjukvården.

Till dagens möte hade styrelsen bjudit in projektledaren Göran Skjöld, optometrist, Msc optometri, FAAO. Göran berättade för oss om detta viktiga projekt och svarade på många frågor från mötesdeltagarna. Nu hoppas vi att diskussioner med Region Skånes Hälso- och Sjukvårdsnämnd ska ge resultat. Från vår enkät om ögonsjukvårdens resurser vet vi att det finns stora brister vad gäller tillgänglighet. Genom att utnyttja optometrister kan dessa utgöra en viktig resurs för den övriga ögonsjukvården, inklusive som remissinstans för icke akuta tillstånd.

Följande länk (PDF) innehåller en kortfattad beskrivning av projektet. En fullständig rapport finns att läsa på Optikerförbundets hemsida under Nyheter. Optikerförbundets Glaukomprojekt i Region Skåne 2019


Årets första Glaukomträff i Helsingborg

Årets första glaukomträff i Nordvästra Skåne samlade ett 20-tal medlemmar den 25 februari 2020, en tredjedel var nya medlemmar som deltog för första gången.

Vid det inledande erfarenhetsutbytet bildade de nya medlemmarna en egen grupp. Det visade sig då att det var vår gröna pluggannons som hade hjälpt dem att hitta oss!

Gamla medlemmar samtalade bland annat kring erfarenheter från olika operationsmetoder och hur man hanterar den svåra situationen när synen sakta försvinner – ett ämne som medlemmarna gärna ville höra mer om vid en framtida glaukomträff.

Ulla-Britt Bramdal fick försenat motta den chokladguldmedalj som utdelades när Glaukomförbundet firade 20-årsjubileum.

Bibliotekarie Alex Bergdahl på Helsingborgs stadsbibliotek berättade om olika vägar att finna litteratur att läsa eller lyssna till. Han rekommenderade varmt LEGIMUS och lovade hjälpa oss med behörighet till detta omfattande bibliotek.

Styrelsens ledamöter kunde lämna det positiva beskedet att en privat glaukommottagning snart kommer att öppna i Helsingborg. Föreningen kommer att gå ut med information till medlemmarna så snart det blir offentligt. Vi hoppas innerligt på en viss förbättring av tillgängligheten för glaukompatienter i Nordvästra Skåne.

Bodil Svensson och Ulla Göransson


Glaukomträff i Halmstad i februari 2020

Tisdag 4 februari var det dags för den andra Glaukomträffen i konferenslokalen Ankaret på Sjukhuset i Halmstad. Bodil Svensson och Ulla Göransson från Glaukomföreningen Syd kunde välkomna 13 medlemmar, varav åtta deltog för första gången.

Förutom föreningsinformation och sedvanligt erfarenhetsutbyte fick vi träffa och lyssna på glaukomsjuksköterskan Pia Gjälby och ögonläkare Åke Wieslander. Mycket pedagogiskt fick vi värdefulla baskunskaper om glaukom, med utgångspunkt från SBUs broschyr om Glaukom. Det finns inte något ”normalt ögontryck” utan det är det individuella ögontrycket som tillsammans med utvecklingen av synfältet som avgör vilken behandling läkaren beslutar om.

Pia tryckte också på vårt egenansvar, både vad gäller att söka kunskap kring glaukom och inte minst rutiner för att komma på ordinerade undersökningar och att ta våra droppar. 1177 Vårdguiden erbjuder en rad tjänster. Där finns allmän information om Glaukom och andra diagnoser. Med BankID kan man logga in och läsa sin journal. Man kan se sin aktuella läkemedelslista, förnya recept och skicka meddelanden för rådgivning m m. Inom en inte alltför avlägsen framtid hoppas man även kunna ha tidsbokning via 1177.

Pia och Åke avtackades med blommor och choklad av mycket nöjda mötesdeltagare. Vi ser Ögonkliniken i Halmstad som en fortsatt värdefull resurs för Glaukomföreningen Syd. Närmast får vi hjälp i att arrangera informationsbord den 11 mars under Världsglaukomveckan.

Fr v Ulla Göransson, Bodil Svensson, Åke Wieslander och Pia Gjälby.

Eftersom det finns några medlemmar i Halland som är intresserade av att engagera sig i föreningens arbete så siktar vi på att det blir flera Glaukomträffar i Halmstad framöver, för medlemmar och även andra personer med intresse av diagnosen Glaukom. Genom samåkning är förhoppningen att underlätta resandet för personer utanför Halmstad.

Bodil Svensson och Ulla Göransson


Erfarenhetsutbyte på Glaukomträff i Helsingborg

Glaukomföreningen Syd har ökat med drygt 125 medlemmar under 2019, vilket är fantastiskt roligt. Den 3 december träffades 11 medlemmar från Nordvästra Skåne på Vuxenskolan, då vi framförallt ville ge våra nya medlemmar en möjlighet att träffas i år, trots sent datum.

Vi hade en mycket avspänd och trevlig samvaro, där alla kunde komma till tals och både ge och ta emot olika erfarenheter. Medlemmarnas förväntningar på föreningen kunde sammanfattas i två tydliga punkter: Påtryckningsgrupp och Möten för Erfarenhetsutbyte.

Ulla Göransson berättade om nyheter från Glaukomförbundets och Syds arbete, till exempel
• Ögonfondens betydelse för glaukomforskning
• Förbundets tillgänglighetsenkät
• Optikerförbundets Skåneprojekt med Riktlinjer för glaukomundersökning
• Föreningens kontakt med politiken och sjukvården
• Start av Glaukomskola på Helsingborgs lasarett

Kunskapstörsten var mycket stor och en hel del material har mejlats ut efter mötet.

Ulla Göransson


Ögondroppar i fokus vid föreläsning i Kristianstad

”Jag vill se resultat”. Så inledde pensionerade ögonläkaren Anna Larsson sin föreläsning vid ett möte i Kristianstad 14 november 2019. Åhörarna rätade på ryggarna och förstod direkt att här var en ögonläkare med kunskap och empati om sina glaukompatienter – även övriga som sökte henne för sina ögonsjukdomar.

Föreläsningen i Kristianstad arrangerades av Glaukomföreningen Syd på Föreningarnas Hus i nämnda stad. Antalet deltagare, närmare 70 stycken, kan ses både bra – och dåligt. Bra antal mötesdeltagare för att trenden pekar på ett eget vaket och engagerande deltagande i sjukdomen glaukom. Dåligt för att den fullpackade föreläsningssalen klart pekar på att glaukom är en smygande och lömsk sjukdom som likt en bläckfisk brer ut sina fångstarmar än mer. Anna Larsson ägnade stor del av sin föreläsning åt den uppsjö av olika droppar som figurerar på marknaden och som ögonläkare har att anpassa efter varje enskild glaukompatient.

Anmärkningsvärt här var att hela Anna Larssons föreläsning ackompanjerades av angelägna och intressanta frågor från åhörarna. Hela mötet blev en intressant symbios mellan frågor och läkarfakta.

Läs hela referatet HÄR: Glaukomföreläsning Anna Larsson 14 nov-19


Första Glaukomträffen i Halland

Första Glaukomträffen i Halland genomfördes 7 okt 2019 i samverkan mellan Glaukomföreningarna Syd och Väst. Dagens cirka 75 medlemmar är jämnt fördelade mellan Syd och Väst. Hallands Sjukhus har en tyngdpunkt i den södra halvan med Varberg, Falkenberg och Halmstad medan sjukhuset i Kungsbacka bara ligger 3 mil från Göteborg.

Glaukomföreningen Syds styrelseledamöter Bodil och Ulla informerade om hur glaukomträffar vuxit fram i Nordvästra Skåne och delade ut exempel på mål för sina Glaukomträffar-/caféer. En förutsättning är att det utöver representant från styrelsen också finns resursmedlemmar inom området som på olika sätt kan vara med och bidra. Det kan handla om praktiska frågor kring själva träffen, medverkan vid informationsbord, utdelning av vår tidning Ögontrycket på vissa ställen osv.

Detta var en första träff för att lyssna in intresset för erfarenhetsutbyte inom ett begränsat geografiskt område. Det blev mycket givande för oss att möta och lyssna på de 20 medlemmar som till träffen på sjukhuset i Halmstad. Intresset att fortsätta mötas på detta sätt var tydligt. Det fanns enighet att ses på nytt i början av 2020, då vi också räknar med att representant från ögonkliniken Halmstad deltar.


Glaukomträffen i Helsingborg samlade 43 medlemmar

Höstens första Glaukomträff i Helsingborg hölls den 5 september 2019. Dr Annika Rosells medverkan var säkert en anledning till den goda uppslutningen. Ett annat skäl var att vi i Studieförbundet Vuxenskolans lättillgängliga och stora lokaler kunde samla medlemmar från hela Nordvästra Skåne. Det var första gången vi använde oss av förbundets avtal med Vuxenskolan att kunna utnyttja deras lokaler kostnadsfritt, vilket är mycket betydelsefullt för en fattig ideell förening. Det blir fler tillfällen!

Vi inledde med kort förbunds-/föreningsinformation, varefter vi delade in oss i fem grupper i olika smårum för fika och det viktiga erfarenhetsutbytet. Detta klarar vi i styrelsen tack vare våra resursmedlemmar som stöttade såväl med mottagande, fika och som samtalsledare.

Ett återkommande ämne var den akuta situationen i Helsingborg vad gäller glaukompatienters väntetider för återbesök. Lasarettet har fortsatt stor läkarbrist och vid årsskiftet slutar den ena av stadens två privata ögonläkare. Glaukomföreningen Syd kommer på nytt att kontakta regionledningen i denna angelägna fråga.

Annika Rosell inledde med mycket pedagogiska OH-bilder som särskilt berör oss glaukompatienter, t ex synnerv, trabekelverk och hur skador kan tolkas på synfältsdiagrammet. Hon är övertygad om att många av oss i en nära framtid själva kommer att kunna mäta vårt tryck i hemmet, att operationer troligen blir vanligare som behandlingsmetod och att fler optiker kommer att anställas i ögonvården. Halva tiden gick åt till att svara på alla frågor som Annika Rosell besvarade på ett enkelt och mycket förståeligt sätt, t ex att laserbehandling har olika syften och en av dem är att få igång flödet av kammarvätska ungefär som när det är ”stopp i silen” i duschen.

Dr Annika Rosell avtackades med lokalproducerad choklad och lakrits och föreningens representanter fick motta mycket uppskattning för ett välfungerande arrangemang.

Ulla Göransson och Bodil Svensson


Premiär för Glaukomträff i Malmö

Tolv medlemmar kom till Glaukomträffen den 9 september 2019 i SPFs lokaler, den första glaukomträffen i sydväst. Föreningen representerades av Jan Hjert, Leopold och Birgitta Ericson samt Christin Hult.

Christin inledde med en kort presentation av Glaukomföreningen Syd och några ord om sig själv. Därefter gick ordet till Jan, Leopold, Birgitta och vidare till deltagarna. Det blev många engagerade berättelser om hur sjukdomen upptäcktes, olika behandlingar och vårdkontakter. Därefter blev det fika och samtal i smågrupper. Stämningen var mycket trivsam och samtalen flöt obehindrat vid de fyra borden. Vi hade förberett tre frågor som diskuterades både i grupperna och gemensamt:

1) Vilka förväntningar har du på Glaukomföreningen?
Spontana svar var att möta andra i samma situation och att kunna ringa någon vid problem med ögonen. Alla fick våra kontaktuppgifter och var positiva till att vi skickar ut deltagarlistan. Att få tips och Råd om hjälpmedel är också angeläget.

2) Fungerar din glaukombehandling?
Behandlingen tycks fungera bra för våra deltagare. Tryckmätning och undersökning av synfält och ögonbotten sker regelbundet.

3) Fungerar din kontakt med ögonsjukvården?
Förutom en tråkig telefonsvarare vid något tillfälle tycks våra deltagare vara nöjda med sin kontakt med ögonsjukvården. Det gäller både privat och offentlig vård. Viktigt att själv vara aktiv i kontakten och ställa frågor om sina undersökningsresultat.

Sammanfattningsvis var deltagarna mycket positiva till att träffas i mindre grupper och vill gärna ha en fortsättning.

Birgitta Ericson och Christin Hult


Resursmedlemmar mötte läkarstuderande

Fr v: Margareta Kvennefors, Gunilla Jönsson, Kerstin Backman, Tekla Rosell, Bodil Svensson, Lars-Göran Magnusson och Marie Hansson. På bilden saknas Antje Sigelius och Ulla Göransson.

Hösten 2017 startade verksamheten med Glaukomcafé i nordvästra Skåne (NVS). Sedan starten har ett antal medlemmar blivit mera engagerade i föreningen. Förutom hjälp vid själva träffarna har de också medverkat under Världsglaukomveckan och Seniormässa. Vi kallar dem våra resursmedlemmar.

Veckan efter midsommar bjöd vi från nordvästra Skåne i föreningens styrelse in till en sommarfika för att särskilt tacka för deras stöd. Samtidigt fick vi en förfrågan från Tekla Rosell, läkarstuderande, om hon fick ta vår förening som exempel i sin uppsats om en ideell förening inom sjukvården. Det kan man kalla att slå två flugor i en smäll, tyckte vi.

Förutom dokumentation och information om vår förening fick Tekla med sig resursmedlemmarnas många erfarenheter av att leva med glaukom i en tid när sjukvårdens resurser ofta är otillräckliga. Det blev också tydligt att informationen om Glaukomföreningen sällan sprids via sjukvården. Det hoppas vi Tekla kan hjälpa till att ändra på.

Nu tar vi sommarledigt och tar nya tag till hösten!
Juni 2019


Glaukomföreningen Syd mötte ledamöter från regionala Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Skåne

Fr vänster: Ulla Göransson Syd, Mikael Persson (V), Mätta Ivarsson (MP), Marianne Eriksson (S), Bodil Svensson Syd, Nils Widenfors Syd, Annette Linander(C), Erik Hedenborg-Bonde (KD) och Patrik Olsson (SD). Amir Jawad (L) var fotograf.

Mötet i Kristianstad den 16 maj 2019 kom till stånd sedan Miljöpartiets Mätta Ivarsson svarat på Glaukomföreningen Syds brev till samtliga ordinarie nämndsledamöter. Vår förening representerades av Nils Widenfors, Bodil Svensson och Ulla Göransson.

Sju politiska partier var representerade när vi träffades under trevliga och avspända former med god fika. Intresset från politikerna var mycket stort. De var inte omedvetna om problemet med undanträngingen av kroniska sjukdomar på grund av vårdgarantin. Gautti Johannessons artikeln i DN-debatt 24/4 liksom Anders Heils och Boel Bengtssons artikel i Läkartidningen 2017 hade distribuerats i förväg.

Vi kunde ge många exempel från verkligheten med att ha diagnosen glaukom. Den idag enda åtgärden för att fördröja eller förlångsamma utvecklingen av sjukdomen är att fastställa ett individuellt rätt ögontryck och sedan genom ögondroppar eller operation säkerställa att rätt ögontryck bibehålls. Frustrationen när man inte får kallelsen till den viktiga uppföljningen beskrevs, liksom läkarbristen som känns mycket problematisk.

Här summerar vi vår information och de synpunkter vi framförde: Syd_Möte Hälso- och Sjukvårdspol Region Skåne 2019-05-16