Glaukomvården i Sverige är ojämn med stora brister

Publicerat 2022-08-30

Det visar Svenska Glaukomförbundets (SGF) medlemsenkät som genomförts under våren 2022 där medlemmarna delat med sig av sina erfarenheter av tillgängligheten inom den svenska glaukomvården. De 2 000 personer som besvarat enkäten finns runt om i Sverige och representerar i första hand alla de som har flera års erfarenhet av glaukom och hur uppföljningar och kontroller sköts.

Några av slutsatserna från enkätresultaten:

• Skillnaderna mellan Sveriges regioner är stora.

• Avsaknaden av ett fungerande kvalitetsregister för glaukom innebär att uppmärksamheten och kunskaperna kring den praktiska glaukomvården blir begränsad.

• Optikernas roll för kontroller av ögontryck och synfält är överraskande stor (Resultatrapporten sid 82) och har förutsättningar att bli en naturlig del av glaukomvården i hela Sverige.

• Frågor kring uppföljning av personer med tanke på ärftlighet med mera måste förbättras.

• Bristen på tydliga vårdplaner är mycket stor.

I nästa steg har SGF förväntningar på att dialogen fortsätter i alla Sveriges regioner. Skillnaderna i glaukomvården mellan Sveriges regioner är stora och enkätresultatet ger viktiga jämförelsetal inför genomgångarna i varje region. Ett nationellt kvalitetsregister inom glaukomvården måste etableras och skulle bli ett viktigt stöd för en bättre och jämlik glaukomvård.

Sven-Olov Edvinsson
Ordförande
Svenska Glaukomförbundet
ordf@glaukomforbundet.se

Detta pressmeddelande finns här i Word-format: https://glaukomforbundet.se/wp-content/uploads/2022/08/Pressmeddelande-Medlemsenkät-2022_Sv-Glaukomförbundet_Aug-2022.docx

Ytterligare information: Kontakta närmaste regionala glaukomförening för mer information om enkätresultatet i din region eller för att få ett tryckt exemplar av Resultatrapporten. Se resp glaukomförenings kontaktuppgifter på https://glaukomforbundet.se/foreningar/

Resultatrapporten (91 sid) kan även laddas ner här som PDF: https://glaukomforbundet.se/wp-content/uploads/2022/08/Medlemsenkät-2022_Resultatrapport-Webb_220608.pdf

En presentationsfilm av Medlemsenkäten finns på vår YouTube-kanal: https://youtu.be/jy8MEeoRoi8
Resultatet av medlemsenkäten har sammanställts i samarbete med Kristina Arheden, Aperio AB i Lund och hon berättar om resultatet av enkäten i denna film.