Körkort

Glaukomförbundet arbetar aktivt med körkortsfrågan och för att praktiska körprov ska införas. Varje år förlorar tusen personer sitt körkort på grund av synfältsbortfall. I dagsläget utgår hanteringen från medicinska föreskrifter och EU-direktiv snarare än om personen faktiskt kan köra bil.

Efter flera års opinionsbildning blev det en stor framgång när regeringen i höstas beslöt att ge Transportstyrelsen i uppdrag att lägga förslag till praktiskt körprov som en del av beslutsunderlaget när syndefekterna hotar körkortet. 
– Möjligheten till praktiskt körprov har efterfrågats av många. Inom gruppen av personer med synfältsbortfall finns individer som kan kompensera för bristerna i synfältet och därmed köra trafiksäkert. Det är därför rimligt att utreda hur och i vilken omfattning dessa personer ska kunna få sin faktiska körförmåga prövad, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (Kd).
Hittills har enbart synfältsundersökningen (periferi-resultatet) varit avgörande. Glaukomförbundet har hävdat att det ska vara den faktiska funktionen som ska vara beslutsgrundande och inte en medicinteknisk utredning. Regeringen har nu gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ett körprov i verklig trafik för behörighet B, genomfört av Trafikverket, ska kunna användas som en del av bedömningen av undantag från de medicinska kraven för den som har synfältsbortfall. 

Transportstyrelsen ska även utreda och föreslå en lämplig omfattning av en sådan verksamhet och hur ett sådant prov ska utformas.
– Vi har vid flera tillfällen krävt ett slut på långbänkar och orättvisa körkortsregler. Glaukomförbundets medlemmar uppmanades i Ögontrycket nr 3/23 att skriva direkt till regeringen med egna berättelser. Det var oväntat många som skrev till departementet. Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som engagerat er i dessa frågor! säger Sven-Olov Edvinsson, ordförande i Svenska Glaukomförbundet.

Nya EU-direktiv den 4 december
Den 4 december presenterades dessutom nya körkortsdirektiv inom EU, som antogs av EU:s ministerråd den 4 december.
– Det ryktas att de nya direktiven kräver att praktiska körprov ska genomföras innan ett körkort dras in. Om det stämmer, handlar det bara om att bekräfta det som redan idag gäller i EU:s övriga medlemsländer. Redan i EU-direktiven från 2006, författade på engelska, står det att när körkortkortinnehav utreds ska föraren ha möjlighet till ett praktiskt körprov. Ordet ska översattes sedan till bör på svenska, vilket inte har samma innebörd, säger Sven-Olov Edvinsson.

Nya synföreskrifter
Dessutom har Transportstyrelsen presenterat förslag till nya synföreskrifter som sannolikt innebär lättnader i grundbedömningen. Allmänheten bjöds in att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen där Glaukomförbundets körkortsgrupp lämnade ett remissvar innan jul. 
– Det nya förslaget följer samma gamla regelverk som man jobbat med sedan 2010 d v s inga principiella förändringar. Men det hade varit bättre om Transportstyrelsen hade inväntat de nya EU-direktiven innan de kom med förslagen till nya synföreskrifter. Det blir nu en omvänd turordning, säger Sven-Olov Edvinsson.

Vad kommer att hända nu?
– Uppdraget till Transportstyrelsen ska redovisas senast den 15 juni 2025, körkortsgruppen kommer vända sig till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och be dem påskynda uppdraget. I bästa fall blir vi hörsammade! säger Sven-Olov Edvinsson.

GLAUKOMFÖRBUNDETS KÖRKORTSGRUPP HJÄLPER MEDLEMMAR MED RÅDGIVNING
och frågor kring körkortet och arbetar aktivt med körkortsfrågan.


Publicerat 2024-02-14