Föreningsfunktionärer planerade för 2013 och 2014

Två representanter från varje förening bjöds in till planeringskonfe-
rensen i Stockholm i slutet av september för att lägga planerna för Glaukomförbundet under 2013 och 2014. Alla 13 föreningarna var representerade med undantag av Norrbotten som anmält förhinder. Det var ett synnerligen aktivt gäng deltagare som jobbade hårt under två dagar.

De ämnesområden som var uppe till diskussion var Opinions-
bildning, Organisationsutveckling, ÖT och Hemsidan, Förenings-
aktiviteter och till sist ny Logga. Arbetsmetodiken innebar att samtliga grupper arbetade med samtliga ämnesområden i steg 1.
I grupparbete 2 fick grupperna uppgiften att sammanfatta ett ämnesområde vardera utifrån de tidigare gruppernas resultat. Slutresultatet ligger nu till grund när förbundsstyrelsen och föreningsstyrelserna ska formulera sina verksamhetsplaner för 2013 och 2014.

Konferensdeltagarna Ruth Jönses, Jämtland/Härjedalen, Signe Persdotter, Värmland, Ewy Engström, Värmland och Gun Lundh, Sörmland planerar för framtiden i Glaukomförbundet och föreningarna.

Opinionsbildning

En av organisationens viktigaste uppgifter är att informera ”åt alla håll” om glaukom. Kunskapen om sjukdomen är skrämmande dålig både hos folk i allmänhet men även bland myndigheter och institutioner av olika slag.

Efter att samtliga grupper diskuterat delområdet ”Opinionsbild-
ning” fick grupp 1 bestående av representanter från Stockholm, Västerbotten och Örebro uppgiften att sammanfatta diskussio-
nerna:

Vi borde bli bättre på att inbjuda lokaltidningen och lokalradion till våra allmänna möten samt bli mer aktiva med egna pressreleaser som kan publiceras. En uppmaning till förbundet var också att uppmärksamma Världsglaukomveckan redan nu genom kontakter med rikstäckande medier. Vi ska fortsätta att besöka andra föreningars möten som till exempel SPF och PRO och där vi ska jobba för att fler av oss kan gå ut och ”föreläsa” om glaukom. Vi ska också försöka att få representation i olika brukarråd och andra liknande grupper. Delta aktivt på seniormässor och anhörighetsdagar.

En opinionsbildande insats är att stärka samarbetet med optiker, läkare och ögonsjuksköterskor. I till exempel Stockholm har man en referens-
grupp i samarbete med ögonläkarna och som har kontinuerliga träffar.

Viktigt är också att ha kontinuerlig kontakt med landstingspolitiker. Skicka ut ÖT till aktuella landstingspolitiker plus en inbjudan till samtal. Viktigt med politikerkontakt enligt modellen som Anders W Jonsson presenterade i sin dragning. Ställ frågor om vad de tänker göra för glaukomiker. ”Gå på politikerna” via insändare i lokaltidningen och via Handikappförbundets årsmöten där politiker brukar vara representerade.

Organisationsutveckling

Bakgrunden är att vi nyligen startat nya föreningar i Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Östergötland och Örebro och Västmanland är i pipeline. Vi har också startat två intressegrupper i Trollhättan och Värnamo. Hur går vi vidare för att starta fler föreningar och intressegrupper? Med fler föreningar följer också fler medlemmar. Men det kan också vara dags för en regelrätt medlemsvärvningskampanj och hur ska den gå till i så fall?

Efter att samtliga grupper diskuterat delområdet ”Organisations-
utveckling” fick grupp 2 bestående av representanter från Göteborg, Västernorrland och Östergötland uppgiften att sammanfatta diskussionerna:

Gruppen menade att det är viktigt med stöd till styrelserna som eftersökte en lathund från förbundet som nya styrelser kan ha som riktmärke. Man menade också att vid nystart borde en fadder från en etablerad förening utses. Det är också viktigt med utbildning av styrelser som med fördel kan arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Ett sätt att skapa intresse för styrelsearbete kan vara att arrangera särskilda träffar för nya medlemmar.

När det gäller värvning av fler medlemmar så kräver detta fler intressanta aktiviteter som till exempel föredrag som är utannonserade på ett bra sätt. Det handlar också om att ha trevligt där inspirerande resor kan vara en del i medlemsvården. Kanske vi kan starta en medlemsvärvnings-
tävling med till exempel boken ”Ögat och synen” som pris.

 

ÖT och Hemsidan

Ögontrycket är vårt enda och starkaste redskap för att kontinuerligt nå ut till samtliga medlemmar i föreningar och förbund. Hemsidan är ett annat redskap för att hålla kontinuerlig kontakt med medlemmar, funktionärer och alla som vill ha aktuell information om glaukom.

Efter att samtliga grupper diskuterat ”ÖT och hemsidan” fick grupp 3 bestående av representanter från Jämtland/Härjedalen, Söder-
manland och Värmland uppgiften att sammanfatta diskussionerna:

Samstämt hade grupperna uppfattningen att Ögontrycket var bra och lättläst och också hade en bra balans mellan föreningsaktiviteter och medicinska artiklar. Önskemål fanns om temanummer kring ögon-
droppars verkan och biverkningar samt om kostens betydelse för glaukomiker. Här framkom också konkreta förslag på hur ÖT skulle nå flera läsare. Vårdcentraler, syncentraler och ögonkliniker borde få tidningen kontinuerligt enligt förslagsställarna.

Föreningarna behöver bli mer aktiva och lägga ut mer material på hemsidan. Det behövs mer omväxling på hemsidan och mer aktivitet på Medlemsforumet om Hemsidan ska bli intressant och få användarna att återkomma. Ett konkret förslag var att utse en webbansvarig i varje förening som bevakar att hemsidan ständigt förnyas.

Föreningsaktiviteter

Föreningarnas informationsmöten innebär ofta tre ”F”: Föredrag, frågestund och fika. Kan vi lägga till något extra som får fler att komma på våra möten? En rad förslag kläcktes i det första grupparbetet.

Efter att samtliga grupper diskuterat delområdet ”Förenings-
aktiviteter” fick grupp 4, bestående av representanter från Småland-Öland, Skåneland och Uppland uppgiften att sammanfatta diskussionerna:

Arrangera öppna informationsmöten med medverkan från ögonläkare, ögonsjuksköterskor och optiker. Men låt också medlemmar i glaukom-
föreningen ”vittna” om sina erfarenheter. Det är något som några föreningar prövat och som varit uppskattat av deltagarna på informationsmötet. Tryckmätning på stan under Världsglaukomveckan har varit ett annat framgångsrikt inslag.

Andra förslag var att arrangera speciella träffar för nya medlemmar parat med individuella kontakter med nydiagnostiserade medlemmar som behöver särskild stöttning i början. Samtalsgrupper som några föreningar prövat är också ett uppskattat stöd till medlemmarna.

”Släpp pratet om glaukom och gör något gemensamt och roligt. Ett tips var att arrangera endagsresor med kulturinslag för medlemmar och deras anhöriga.”

Värmland och Västernorrland har prövat detta med stor framgång. Studiecirklar är ett annat sätt att umgås och få kunskap och stimulans. Med Krister Indes bok ”Se dåligt – Må bra!” har Glaukomföreningen i Jämtland/Härjedalen genomfört sju studiecirklar med sju sammankomster för ett 40-tal medlemmar (Se ÖT sidan 12–13).

I Stockholm har man bildat en referensgrupp bestående av tre deltagare från glaukomföreningen och tre ögonläkare på S:t Eriks ögonklinik och som träffas varje termin. Ett utmärkt sätt att skapa kontinuerlig kontakt mellan förening och ögonklinik som fler föreningar borde initiera!

Gruppen slog slutligen ett slag för fler samarbetspartners. Det kan vara ögonkliniker, optiker och läkemedelsföretag, apotek, Synskadades Riksförbund eller studieförbund som man samarbetar med när man arrangerar olika aktiviteter.

Ny logotype

Samtliga grupper fick också möjligheten att diskutera förslaget till ny logotype för Glaukomförbundet. Det moderniserade förslaget till logo föll i god jord hos vissa medan andra var kritiska. Förbundsstyrelsen kommer att presentera det slutliga förslaget till ny logotype vid förbundets årsmöte i mars/april 2013.

Resultatet av två halvdagars arbete under planeringskonferensen kommer nu utgöra en grund när förbundsstyrelsen beslutar om verksamhetsplaner för 2013 och 2014.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet