Ledare av Lars Steen

Flera landsting borde uppmärksamma och åtgärda problemen

 

Bästa medlemmar och läsare.

I detta nummer av ÖT tar vi upp en viktig fråga för oss med glaukom! Ljus och belysning i vår närmiljö kan vara avgörande för hur vi kan fungera trots vår funktionsnedsättning. Samma problem gäller dessutom för alla med nedsatt syn och tillika hög ålder. Vår nye ordförande i Upplandsföreningen, Leif Wall, kommer att ”belysa” denna fråga i en artikelserie.

I ÖT nr 2 – 2012 fi ck vi en inblick i hur man arbetar hos optikerna för att upptäcka glaukom i tid. Uppenbarligen gör de fl esta optikerna enbart en ögontrycksmätning. Eftersom det är väl känt att nästan hälften av alla glaukompatienter har ett tryck som ligger inom referensområdet (normaltrycksglaukom) missas säkert många fall.

En hel del optiker har till vår glädje börjat utöka sin diagnostik med ögonbottensundersökning förenat med samarbete med ögonläkare. Från förbundets sida ser vi positivt på detta eftersom många patienter skulle kunna upptäckas innan skadorna blir för stora och utbredda. Vi önskar att många fl er optikerföretag skulle ”haka på”.

Ett krux i sammanhanget är kostnaden! En dylik undersökning lär kosta i intervallet
750–1 000 kronor. I flera landsting har man avfört en sådan åtgärd från högkostnadsskyddet och hamnar prismässigt i liknande nivå.

Ett positivt undantag är Uppsala läns landsting. Landstinget där har upphandlat ögonundersökningar hos en privat aktör, Eye Diagnostics, och i och med detta gäller vårdtaxa och högkostnadsskydd. Vi önskar att flera landsting uppmärksammar och åtgärdar problemen, vilket på sikt skulle innebära mindre lidande för den enskilde och mindre kostnader för det allmänna.

Ett tilltagande bekymmer för oss är bristen på ögonläkare i vissa landsting redan idag. Dessutom får vi signaler att flera av ”våra” ögonläkare börjar nå en ålder där de diskuterar att pensionera sig, som förstås kommer att öka bristen. Även här hoppas vi att regionala beslutsfattare uppmärksammar problemen och vidtar lämpliga åtgärder. Kanske också något för våra föreningar att stöta på?

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet