Ledare av Lars Steen

Årets ledord är konsolidering!

Bästa medlemmar och läsare.
Vi är nu inne i ett nytt verksamhetsår. Vad kommer det att innebära för glaukomföreningarna och förbundet? Det gångna året kännetecknades av en förnämlig utveckling med fyra tillkommande föreningar. Tillsammans har vi alltså idag 13 regionala glaukomföreningar täckande 17 av landets län/regioner. Styrelsens ambition är att samtliga län/regioner ska ha en egen glaukomförening inom överskådlig framtid. För att nå det målet krävs fortsatta intensiva insatser. Inom vissa föreningar finns dessutom önskemål om att utvidga verksamheten till andra centralorter inom respektive region i form av ”intressegrupper”. Under det kommande året har styrelsen beslutat att i första hand hjälpa och stödja våra nya föreningar samt äldre som kan ha problem.

Årets ledord är konsolidering! Vi ska förvalta och bevara det vi har. Det framgångsrika arbetet med informationsträffarhos pensionärsföreningar ska fortsätta även i år. Syftet är att sprida kunskap om glaukom och att öka intresset för våra föreningars viktiga verksamhet.

Snart inträffar Världsglaukomveckan, som ju avser att sprida kunskap och förståelse för vår sjukdom. Från förbundet manar vi alla våra medlemmar att efter förmåga stödja de aktiviteter som planeras inom ert område.

De nya föreningarna håller i skrivande stund på att formera sig med årsmöten som ska välja styrelser. För oss ”gamla” är det viktigt att i ord och handling ställa upp för våra nya kamrater! I år planerar vi nu en diskussion tillsammans med dem i samband med årsstämman den 16 april. Förbundet avser vidare att anordna en planeringskonferens i september för att stärka banden mellan föreningarna och för att tänka ut och planera inför verksamheten under 2013–2014.

Sedan drygt ett år arbetar Glaukomförbundet och Diabetesförbundet i en gemensam arbetsgrupp. Arbetsuppgiften är att klargöra hur sjukvården och myndigheterna förhåller sig till de personer som hamnar i diskussion om huruvida deras synfältsdefekter påverkar körförmåga och i förlängningen körkortsinnehav. Arbetsgruppen har konstaterat att det finns en ”gråzon” med stora frågetecken kring undersökningsmetodernas relevans och reliabilitet att bedöma körförmåga. Hanteringen på myndighetsnivån förefaller inte förutsägbar eller kvalitetssäkrad i alla steg. Vi är alla medvetna om vilka stora sociala och personliga problem för att inte säga katastrofer som kan drabba den enskilde. Arbetet är långtifrån klart! I detta nummer fi nns ett referat från ett möte med representanter för myndighet och relevanta professioner.
Lars Steen, Förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet