Pfizers Glaukomstipendium 2008

För att stimulera till bättre vård delar Pfizer årligen ut ett glaukomstipendium i samråd med Svenska Glaukomklubben och Svenska Glaukomförbundet. I år delar två ögonläkare på stipendiet - Kristina Eriksson vid Lundby sjukhus i Göteborg och Lucian Vancea vid Länssjukhuset i Sundsvall. Stipendiemedlen ska användas för fortbildning och utveckling inom glaukomområdet. Stipendiesumman är på 50 000 kronor vardera.

Kristina Eriksson och hennes team vid Lundby sjukhus i Göteborg belönas för projektet: Kan datajournalen underlätta bedömningen av glaukom i det dagliga arbetet? Projektet presenterar en modell för datorbaserat beslutsstöd vid uppföljning av patienter med glaukom.

"Att få det här stipendiet känns som ett erkännande för flera års försök att förstå glaukom. Äntligen har vi hittat ett instrument för bedömning av denna kryptiska sjukdom", säger Kristina Eriksson, som här själv presenterar arbetet:

Kan datajournalen underlätta bedömning av glaukomsjukdomen i det dagliga arbetet?

Klinikarbete präglas idag mycket av indragna resurser. Tiden för varje patient blir lidande och bedömningen av sjukdomars progress kan många gånger bli slentrianmässig. 20 % av personer med glaukomdiagnos har en aggressivare form med sämre prognos och behöver en hårdare behandling för att inte få ökade synproblem, därför är det mycket viktigt att man identifierar dessa patienter tidigt i sjukdomsförloppet.

Vi har tagit fram en dikteringsmall - glaukommall där flera numerära resultat från synfältsundersökning och biomikroskopi samt foto kan framställas i grafisk tabell.

Dikterar man efter denna mall överförs alla dessa variabler till den övergripande grafiska presentationen. Det innebär alltså inget merarbete för personalen att föra in data.

De patienter som är kända sedan tidigare, kan utifrån tryck, synskärpa, resultat från tidigare ringsynfältsundersökningar och från papillfoto som gjorts få sina värden införda retroaktivt på ett enkelt sätt.

Ett system att gradera utseendet av synnervspåverkan där man enligt ett schema jämför papillens utseende med en bild och graderar förändringen med en siffra gör det enklare för ögonläkaren att bedöma eventuellt ökad glaukompåverkan och enklare för olika doktorer att värdera samma patient. Kan man gradera papillen i stadier som numreras så kan alla metoder användas för grafisk presentation.

Vid patientbesöket klickar man på grafisk presentation. Därefter väljer man de parametrar man är intresserad av, uppdaterar, väljer tidsramen man önskar se och uppdaterar. Inom en minut har man översikt på patientens hela sjukdomsförlopp.

Min målsättning är att patienter som söker för glaukom inte skall behandlas slentrianmässigt utan kunna få en bättre vård. Resultaten vid aktuellt besök och tidigare undersökningar skall vara lättillgängliga och kunna tolkas på likartat sätt av olika behandlare.

Man skall på ett enkelt sätt kunna hitta de glaukompatienter, som har en mer aggressiv ögonsjukdom för att kunna erbjuda intensivare behandling i dessa fall.

Målsättningen är också att kunna erbjuda de mer aktivt intresserade patienterna mera kännedom om sin egen sjukdom och därmed få bättre samverkan i behandlingen genom att visa förloppet över tid på ett enkelt sätt.

Man får mera tid över för kommunikation med patienten om man slipper sitta och bläddra bland alla gamla synfält mm. Det statiska vårdprogram som bla ligger inom vår region med besök i princip varje halvår för patienter med lugnt glaukom kan individualiseras efter en tid och anpassas till förväntad progress. På så sätt slipper man onödiga återbesök och man kan få in fler oupptäckta glaukompatienter i behandling.

Jag är mycket glad över att vi - ögonkliniken Capio Lundby sjukhus - fått Pfizers glaukomstipendium och hoppas att vi i framtiden skall kunna erbjuda ännu bättre behandling och bättre samarbete med våra patienter eftersom resultaten från undersökningarna lättare kan tolkas av både doktor och patient, avslutar Kristina Eriksson.

Även ögonläkare Lucian Vancea, Ögonkliniken, Länssjukhuset Sundsvall belönas för sitt projekt: Nervfiberlagerdiagnostik med hjälp av digitalt bildhanteringssystem. Motiveringen för belöningen lyder:

"Synnervsanalys med hjälp av ögonbottenfotografering är en viktig komponent i diagnostik och uppföljning av glaukom. I synnervanalysen ingår också att värdera det retinala nervfiberlagret. Denna bedömning kan dock vara svår, ofta på grund av bristfällig bildkvalitet. Projektet visar på ett sätt att med ny teknik bättre utnyttja och extrahera all den information som finns i en ögonbottenbild. Syftet är att upptäcka glaukomskador tidigare och i förlängningen förbättra uppföljningen av redan konstaterad skada."

- "Det är en ära att få stipendiet! Jag har upptäckt att bilderna som vi rutinmässigt tar för att diagnostisera och följa upp glaukompatienter innehåller mycket mer information än jag trodde, och att det går att ta fram detta på ett ganska enkelt sätt. I första hand kan det ge en tidigare och säkrare diagnos. I slutändan borde det betyda bättre vård också", säger Lucian Vancea.

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet