Årsmöte med föreläsning om hemsjukvård

Årsmöte med Glaukomföreningen Göteborg hölls den 23 februari 2017. 31 personer kom till Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget. Till styrelse för 2017 valdes:

Ordförande: Sören Nilsson
Vice ordförande: Roland Strömbäck
Kassör: Monica Alhede
Sekreterare: Eva Bernbro Hibbbs
Vice sekreterare: Bengt Jendeby
Suppleanter: Marika Brolin, Birgitta Malmberg Böhm, Claes Hagman

Dagens föreläsare var Birgitta Malmberg Böhm, legitimerad sjuksköterska med stor erfarenhet av hemsjukvård:

Förr vårdades patienter på långvården. Där skedde varken rehabilitering eller habilitering. Varje dag såg likadan ut, till slutet kom. Ofta kom döden långsamt, utan smärtlindring. Man kunde höra hur patienterna våndades i sina cancer­smärtor. Så var det med Birgittas morfar som hon aldrig glömmer. På 1970-talet kom smärtlindringen efter att världskonferensen i Liverpool hade ägt rum.

Idag bor alla i eget hem med egna möbler. Med en noga genomförd smärtlindring efter behov.

ÄDEL kom i början av 90-talet. Patienterna flyttades till sina hemkommuner. Hemsjukvård HSV, infördes i olika kommuner i början på 90-talet. Alla kommuner har egna organisationer men Birgitta Malmberg Böhm talade om en kommun som gett mångårig erfarenhet av Hemsjukvård.

Hemsjukvården som utförs i kommunerna styrs av lagar som Hälso- och Sjukvårdslagen HSL, Socialtjänstlagen SOL Lagarna styr arbetet för sjuksköterskan och undersköterskan i sina arbeten med patienter i hemmet och på äldreboenden.

När en patient som är över 65 år ligger på sjukhuset, meddelas kommunen och då görs en bedömning om det bör göras en vårdplanering inför hemgång. Detta görs om patienten ska ha fortsatt vård i sitt hem. Eget hem är även boende på servicehus, med benämningen särskilt boende.

Biståndshandläggaren i kommunen är ansvarig för den sociala delen i hemmet. Biståndshandläggaren kan vara utbildad sjuksköterska eller socialsekreterare.

När patienten är färdigbehandlad på sjukhuset har kommunen cirka fem dagar på sig att ordna en plats för vård. Om inte detta sker får kommunen betala en fastställd summa per dag till sjukhuset fram till boende kan ordnas.  Boendet kan vara en korttidsplats med rehab-inriktning eller ett boende på servicehus.

Vårdplanering sker alltid innan patienten skrivs ut från sjukhus om vård i hemmet skall ske. Patienten skrivs då in i Hemsjukvården HSV. Vårdplaneringsteamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare.

Besök hos patienten görs på sjukhuset, där också en medicinsk rapport ges till vårdplaneringsteamet av ansvarig sjuksköterska. Rapporteringen består av en historik och pågående medicinsk behandling. Även den sociala situationen berörs. Patienten får framföra egna behov och önskemål till teamet. Biståndshandläggaren bistår med sociala insatser av hemtjänst.

Inför utskrivning till hemmet från sjukhuset skriver läkaren en remiss till kommunens sjuksköterska med angivande av nödvändiga medicinska behandlingar. Ögondroppar kan då vara en av de ordinerade läkemedels­behandlingar som skall ges.

För att de medicinska behandlingarna skall kunna utföras i hemmet gör sjuksköterskan en bedömning om de kan delegeras till undersköterskan. Delegeringar är alltid tidsbegränsade. För att undersköterskan skall kunna ge exempelvis en ögondroppe, skall hon visa sig duglig och ha grundkunskap, få undervisning och göra ett skriftligt prov som innehåller nödvändiga frågor med svar för att kunna utföra den medicinska behandlingen enligt delegeringen. Detta prov skall vara godkänt, tidsbegränsat och inskickat till medicinskt ansvarig sjuköterska MAS. Behandlingar av undersköterska enligt delegering och omvårdnad till patienten ges alltid med sjuksköterskan övergripande ansvar. Sjuksköterskan skriver då signeringslistor för angivet läkemedel med läkemedelsnamn på ordinationen, styrka, dos och tider. Signering av undersköterskan skall göras vid varje givet tillfälle! Signeringslistorna skrivs månadsvis och lämnas in för förnyelse och kontroll varje månad. Sjuksköterskan bedömer också om indragning av given delegering vid fel och brister.

Det förekommer tyvärr alltför ofta att undervisning inför delegering ej ges enligt gällande droppteknik! Därmed får ej patienten rätt medicinsk behandling! Det är vanligt att ögondropparna ges utan att droppen hålls kvar i ögat. Att inte stanna kvar och torka bort eventuella medicin på huden under ögat kan bero på både tidsbrist och okunskap.

Ögondroppar är oftast en långtidsbehandling och kan då ge missfärgad hud runt ögonen och ökad risk för biverkningar. Att läsa en bipacksedel kan för många vara stressande och svår att förstå.

Det måste vara en prioriterad uppgift för Glaukomförbundet att tillsätta en grupp för samverkan med Socialstyrelsen, så att ögondroppar blir en jämlik medicinsk behandling. Vi kan idag se ett positivt resultat med körkortsgruppen och deras samverkan med Transportstyrelsen, så varför skulle inte ögondropparna som sänker ögontrycket och förebygger skada på synnerven vara lika prioriterade?

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet